‘นภินทร’ มอบนโยบาย ‘กรมเจรจาฯ’ เร่งเครื่องปิดดีล FTA

‘นภินทร’ มอบนโยบาย ‘กรมเจรจาฯ’ เร่งเครื่องปิดดีล FTA

‘นภินทร’ รมช.พาณิชย์ มอบนโยบายกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เร่งเจรจาปิดดีล FTA ทั้งไทย-เอฟตา และไทย-อียู ลุยเจรจากับคู่ค้าใหม่ๆ เข้าร่วมประชุม JTC ลดอุปสรรคทางการค้า ด ดันผู้ประกอบการไทยใช้ประโยชน์จาก FTA พร้อมจับมือหน่วยงานพันธมิตรส่งเสริมการค้าขายบริเวณด่านชายแดน

นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้ประชุมมอบนโยบายกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ 4 ต.ค. ที่ผ่านมา โดยได้สั่งการให้กรมเร่งเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี (FTA) โดยเฉพาะไทย-สมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (เอฟตา) และไทย-สหภาพยุโรป (อียู) และการเปิดเจรจา FTA กับคู่ค้าใหม่ๆ รวมทั้งเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee: JTC) แก้ไขอุปสรรคทางการค้า และการลงพื้นที่ในต่างจังหวัด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จาก FTA

‘นภินทร’ มอบนโยบาย ‘กรมเจรจาฯ’ เร่งเครื่องปิดดีล FTA

ตลอดจนการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับภาคเศรษฐกิจ สังคม และประชาชน อย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การส่งเสริมการค้าขายบริเวณด่านชายแดน ควรบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานภายนอก เช่น กรมการค้าต่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หน่วยงานภายในจังหวัด และสมาคมการค้าในต่างประเทศของประเทศเพื่อนบ้าน เป็นต้น เพื่อสนับสนุนข้อมูลการค้า การใช้สิทธิประโยชน์ FTA แก้ไขอุปสรรคการค้าระหว่างประเทศ และจัดงานแสดงสินค้าด่านชายแดนของไทย อาทิ ด่านแม่สอด จ.ตาก ด่านแม่สาย จ.เชียงราย ด่านในจังหวัดชายแดนภาคใต้

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  กล่าวว่า กรมได้เร่งดำเนินภารกิจสำคัญ ได้แก่ การหาข้อสรุป FTA ที่อยู่ระหว่างเจรจา อาทิ ไทย-สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ไทย-ศรีลังกา และไทย-เอฟตา และเปิดการเจรจา FTA กับประเทศและกลุ่มประเทศใหม่ๆ รวมทั้งเจรจาผ่านการประชุม JTC เพื่อสร้างพันธมิตรด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้า และการเข้าร่วมประชุมเวทีเจรจาการค้า อาทิ APEC WTO และ ASEAN

นอกจากนี้ กรมยังได้สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง FTA ให้กับเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งจัดกิจกรรมสร้างเครือข่าย การจับคู่เจรจาธุรกิจ การจัดงานแสดงสินค้า FTA Fair และการให้คำปรึกษาด้านการค้าผ่าน FTA /RCEP Center ตลอดจนการขับเคลื่อนให้เกิดการจัดตั้งกองทุน FTA เพื่อช่วยเหลือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดตลาด FTA อีกด้วย