"โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเกษตร " สศก. คว้าแชมป์Thailand ICT Awards 2023

"โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเกษตร " สศก. คว้าแชมป์Thailand ICT Awards 2023

สศก.ชนะเลิศ โครงการThailand ICT Awards (TICTA) 2023 โชว์ผลสำเร็จระบบ Big Data ภาคเกษตร“โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเกษตร”คว้าแชมป์ในหมวด Public sector & Government เล็งเข้าแข่งขันThe Asia Pacific ICT Alliance Awards (APICTA) Hong Kong 2023ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ธ.ค. นี้

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงผลสำเร็จการดำเนินงาน Big Data ภาคเกษตร ซึ่ง สศก. โดยศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (NABC) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และเป็นศูนย์กลางข้อมูลดำเนินการด้าน Big Data ที่ครอบคลุมทุกมิติ ให้บริการผ่านเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการ“โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเกษตร”เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลตลอด โซ่อุปทานจากหน่วยงานภาคีเครือข่าย รวบรวมชุดข้อมูล (Datasets) นำมาจัดทำเป็นข้อมูลขนาดใหญ่ด้านการเกษตร และวิเคราะห์ในระบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบบูรณาการข้อมูลและจัดทำรายงาน ระบบการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบปฏิทินการผลิตสินค้าเกษตร ระบบ Coaching Program Platform และระบบ Public AI ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าว ได้ดำเนินการขับเคลื่อนและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2563 จนประสบผลสำเร็จในปัจจุบัน

"โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเกษตร " สศก. คว้าแชมป์Thailand ICT Awards 2023

 

สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ Thailand ICT Awards (TICTA) ครั้งที่ 19 ประจำปี 2023 ในหมวด Public sector & Government (สาขา Digital Government) ซึ่งมีนายบุญรักษ์ สรัคคานนท์ นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย เป็นประธานในพิธี และนางจินดา บุญลาภทวีโชค กรรมการสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย เป็นผู้มอบรางวัล เมื่อวันที่ 30 กันยายน ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม บริษัท ยิบอินซอย จำกัด

“ผลสำเร็จของโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเกษตร ในครั้งนี้ เป็นอีกก้าวสำคัญในการพัฒนาระบบ Big Data ภาคเกษตรของไทย ซึ่ง สศก. ต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานทุกภาคส่วน ที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของ NABC ด้วยดีตลอดมา และ สศก. มีความพร้อมที่จะพัฒนา Big Data ด้านการเกษตร เพื่อเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือเนวิเกเตอร์เศรษฐกิจการเกษตร โดยหลังจากนี้ สศก. จะเข้าร่วมแข่งขันในงาน The Asia Pacific ICT Alliance Awards (APICTA) Hong Kong 2023 ในฐานะผู้แทนประเทศไทยเข้าประกวดในเวทีระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ช่วงเดือนธันวาคมนี้” เลขาธิการ สศก. กล่าว

"โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเกษตร " สศก. คว้าแชมป์Thailand ICT Awards 2023 "โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเกษตร " สศก. คว้าแชมป์Thailand ICT Awards 2023

ด้านนางสาวกาญจนา ขวัญเมือง รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกล่าวเสริมว่า สำหรับโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเกษตร สศก. ได้พัฒนาและจัดทำครอบคลุมในมิติต่าง ๆ รวม 5 ระบบ ได้แก่

1) ระบบบูรณาการข้อมูลและจัดทำรายงานคือ การเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงหน่วยงานต่างประเทศ โดยบูรณาการร่วมกันในรูปแบบ Open Data ตามมาตรฐานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ซึ่งปัจจุบันมีชุดข้อมูลจาก 91 องค์กร รวม 17 กลุ่ม 1,064 ชุดข้อมูล

 

"โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเกษตร " สศก. คว้าแชมป์Thailand ICT Awards 2023

2) ระบบการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่(Big Data Analytics) คือ การใช้เครื่องมือ Big Data Analytics และ Big Data Modeling นำมาประยุกต์ใช้งานจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านการเกษตร และการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้วยระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่

3) ระบบปฏิทินการผลิตสินค้าเกษตรคือ ระบบสำหรับการบันทึก และนำเข้าข้อมูล การผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนในระดับพื้นที่ ตั้งแต่ตำบล อำเภอ และจังหวัด เพื่อบริหารจัดการความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการในระดับพื้นที่

4) ระบบ Coaching Program Platform(CPP) คือ ระบบการให้บริการความรู้ด้านการเพาะปลูก และการทำการเกษตรที่ถูกต้องแก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป

และ5) ระบบ Public AIคือ ระบบการให้บริการข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลทางการเกษตรเป็นเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับเกษตรกรในการทำกิจกรรมทางการเกษตร

ทั้งนี้ โครงการ Thailand ICT Awards (TICTA) มีวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อสร้างคุณค่าและส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมไทย ให้สามารถเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับนานาชาติ รวมทั้งเกิดการแลกเปลี่ยนความร่วมมือ สร้างพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัลและองค์กรต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักเรียนและนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันเพื่อเรียนรู้ และต่อยอดศักยภาพและแรงบันดาลใจด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในระดับสากล โดยจะดำเนินการคัดเลือกสุดยอดผลงานดีเด่นไทย จากทั้งผู้ประกอบการ องค์กรต่าง ๆ ตลอดจนนักเรียนและนักศึกษาได้มีโอกาสเข้าแข่งขัน ซึ่งผู้ชนะเลิศจากเวที TICTA จะได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าประกวดในเวทีระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หรือ Asia Pacific ICT Alliance (APICTA) Awards เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์และอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลไทยสู่ระดับโลกต่อไป