ผู้เลี้ยงสุกรร้อง กขค. เหตุรายใหญ่ ‘ดัมพ์’ ราคา

ชมรมผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 จังหวัด ได้มาร้องเรียนกรณีพฤติกรรมทางการค้าที่อาจไม่เป็นธรรมจากการที่ผู้ประกอบการรายใหญ่ขายเนื้อสุกรในราคาต่ำ ทำให้รายย่อยได้รับความเดือดร้อน

เลขาธิการ คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ วงศ์สินศิริ ระบุ ชมรมผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 จังหวัด ได้มาร้องเรียนกรณีพฤติกรรมทางการค้าที่อาจไม่เป็นธรรมจากการที่ผู้ประกอบการรายใหญ่ขายเนื้อสุกรในราคาต่ำ ทำให้รายย่อยได้รับความเดือดร้อน ซึ่งอาจเข้าข่ายขัดต่อ พ.ร.บ. การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 ซึ่งต้องสืบหาข้อเท็จจริงในเบื้องต้น ก่อนเสนอ กขค.ดำเนินการในขั้นต่อไป

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์