พาณิชย์ลุยสร้าง Soft Power ร้านอาหารไทย

กรมฯ ให้ความสำคัญกับการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านอาหารไทย และมุ่งหวังให้ร้านอาหารที่ได้รับตราสัญลักษณ์  Thai SELECT เป็น Soft Power เผยแพร่วัฒนธรรมไทยไปทั่วโลก

 

อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ทศพล ทังสุบุตร ระบุ กรมฯ ให้ความสำคัญกับการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านอาหารไทย และมุ่งหวังให้ร้านอาหารที่ได้รับตราสัญลักษณ์  Thai SELECT เป็น Soft Power เผยแพร่วัฒนธรรมไทยไปทั่วโลก ซึ่งจะสร้างโอกาสทางการตลาด และการเติบโตทางเศรษฐกิจให้กับร้านอาหารไทยอย่างยั่งยืน

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์