“บีซีจีโมเดล” โอกาสธุรกิจของ “เอสเอ็มอี”

“บีซีจีโมเดล” โอกาสธุรกิจของ “เอสเอ็มอี”

สสว.เร่งผลักดัน “บีซีจีโมเดล” สร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ให้เอสเอ็มอี เผยมีผู้ประกอบการ 1.9 แสนราย เชื่อมโยงซัพพลายเชนของบีซีจี

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) มีภารกิจกำหนดนโยบายและทิศทางการส่งเสริม SME ของประเทศ ขณะนี้อยู่ภายใต้แผนการส่งเสริม SME ฉบับที่ 5 (2566-2570) ซึ่งเป็นแผนระยะ 5 ปี เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์การเอกชน ใช้เป็นแนวทางจัดทำแผนงาน โครงการและกิจกรรม ในการส่งเสริม SME 

ขณะที่ สสว.ทำหน้าที่เป็น System Integrator เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริม SME ให้บรรลุเป้าหมายการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ (SME GDP) เพิ่มเป็น 40% ในปี 2570

สำหรับแผนการส่งเสริม SME ฉบับที่ 5 มีวิสัยทัศน์ให้ไทยมี SME ที่เข้มแข็ง มีศักยภาพ และสามารถแข่งขันได้ด้วย 3 ประเด็นหลักในการส่งเสริม คือ 

1.สร้างการเติบโตให้ครอบคลุม 

2.สร้างการเติบโตแบบมุ่งเป้า 

3.พัฒนาสภาพแวดล้อมให้สนับสนุนการเติบโตของธุรกิจ 

โดยเฉพาะการสร้างการเติบโตให้ครอบคลุม มีกลยุทธ์ในการยกระดับให้ SME เข้าสู่การแข่งขันระดับโลก ด้วยการประยุกต์ใช้ BCG Model (Bio–Circular–Green Model) เพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน 

สำหรับ SME ในอุตสาหกรรม BCG ที่มีศักยภาพ ให้พัฒนาสู่มาตรฐานระดับสากล ส่งเสริมการรวมกลุ่มคลัสเตอร์นวัตกรรมSME ในกลุ่ม BCG อย่างครบวงจรและเชื่อมโยงสู่เครือข่ายในต่างประเทศ สนับสนุนการมี Carbon Footprint ในสินค้าของSME และสนับสนุนให้เกิด Green Procurement รวมถึงแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม เช่น Green Finance

รวมทั้งจากฐานข้อมูลของ สสว. พบว่า ผู้ประกอบการ SME ที่เป็นนิติบุคคลและเกี่ยวข้องกับ BCG ได้แก่ กลุ่มเกษตรและอาหาร กลุ่มท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กลุ่มพลังงาน วัสดุ เคมี ชีวภาพ และกลุ่มสุขภาพและการแพทย์ มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 190,537 ราย นับเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญภายใต้แผนการส่งเสริม SME ฉบับที่ 5 

นอกจากนี้ยังมี SME ที่มีโอกาสได้รับผลกระทบจากข้อกีดกันทางการค้า ทั้งกลุ่มผู้ส่งออกโดยตรงที่มี 32,843 ราย และ SME ที่เป็น Supply Chain ของผู้ประกอบการรายใหญ่ทั้งในประเทศและต่างประเทศอีกมาก โดยเฉพาะที่ส่งออกไปสหภาพยุโรปที่จะได้รับผลกระทบจากมาตรการปรับราคาคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดน (CBAM) เช่น กลุ่มพลาสติก เหล็ก อลูมิเนียม

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการ สสว.เปิดเผยในงานประชุมสัมมนา “เพิ่มศักยภาพ SME ไทย ด้วยแผนการส่งเสริม SME ฉบับที่ 5 (2566-2570)” เมื่อวันที่ 14 ก.ค.2566 ว่า 

“แผนการส่งเสริม SME ฉบับที่ 5 ต้องการให้ SME ไทย ที่มีกว่า 3.18 ล้านราย คิดเป็น 99.5% ของผู้ประกอบการทั้งประเทศสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น จากปัจจุบันที่ทำได้เพียง 1 ใน 3 ของ GDP รวมของประเทศ หนึ่งในแนวทางสำคัญคือการยกระดับ SME ให้เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานโลก โดยให้ความสำคัญกับการทำธุรกิจที่ดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล ซึ่งจะช่วยลดอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี เช่น มาตรการ CBAM ของสหภาพยุโรป”

สำหรับปี 2566 สสว. มีแนวทางการส่งเสริม SME ไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย BCG Model โดยร่วมกับ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ในการสร้างความตระหนักรู้ และพัฒนาเครื่องมือและเกณฑ์วัด BCG ในกลุ่ม SME และร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ภายใต้โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS โดยการพัฒนา SME ให้ได้รับการรับรองฉลากคาร์บอน (Carbon Footprint) และรับรองโครงการลดก๊าซเรือนกระจก 

ขณะเดียวกัน สสว. ยังพัฒนาเครื่องมือเพื่อให้ SME พัฒนาศักยภาพสู่ความยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นระบบ THAI SME-GP แพลตฟอร์มศูนย์รวมข้อมูลความรู้อย่าง SME ONE / SME Academy 365 และ SME Coach เป็นต้น นอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อจัดทำแนวทางการเตรียมความพร้อม SME ต่อมาตรการ CBAM เพื่อสร้างแผนที่นำทาง SME ในการปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจสีเขียว เชื่อมต่อระบบนิเวศในการพัฒนา และบูรณาการความช่วยเหลือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความยั่งยืน

“บีซีจีโมเดล” โอกาสธุรกิจของ “เอสเอ็มอี”