กรมปศุสัตว์ ชวนดื่มนม ใน “World Milk Day”

กรมปศุสัตว์ ชวนดื่มนม ใน “World Milk Day”

กรมปศุสัตว์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคีเครือข่าย กำหนดจัดงาน “วันดื่มนมโลก” หรือ “World Milk Day” ซึ่งในปี 2566 “EnjoyDairy” สร้างความสุข เสริมภูมิคุ้มกัน ดื่มนมทุกวัน ดื่มได้ทุกวัย บริโภคนมได้หลากหลายเมนู

นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ตามที่องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้กำหนดให้วันที่ 1 มิถุนายน ของทุกปี เป็น “วันดื่มนมโลก” หรือ “World Milk Day” เพื่อให้ประเทศและองค์กรต่างๆ ทั่วโลก ให้ความสำคัญและร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคนม โดยในปี 2566 องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO ได้กำหนดแคมเปญไว้ว่า “EnjoyDairy” ภายใต้คำขวัญที่ว่า “สร้างความสุข เสริมภูมิคุ้มกัน ดื่มนมทุกวัน ดื่มได้ทุกวัย บริโภคนมได้หลากหลายเมนู”

เพื่อรณรงค์การบริโภคนมในสังคมไทย มุ่งสร้างความเข้าใจและการรับรู้ในวงกว้าง อีกทั้งเป็นการช่วยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมไทย ให้มีความมั่นคงด้านอาชีพการเลี้ยงโคนม เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของนโยบายคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ในการส่งเสริมการบริโภคนมของคนไทยให้เพิ่มขึ้นจาก 18 ลิตร ต่อคนต่อปี เป็น 25 ลิตร ต่อคนต่อปี ภายในปี 2570

กรมปศุสัตว์ ชวนดื่มนม ใน “World Milk Day” กรมปศุสัตว์ ชวนดื่มนม ใน “World Milk Day” กรมปศุสัตว์ ชวนดื่มนม ใน “World Milk Day”

 

การจัดกิจกรรมวันดื่มนมโลก หรือ World Milk Day มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ประเทศและองค์กรต่างๆ ทั่วโลกให้ความสำคัญต่ออุตสาหกรรมนมทั้งระบบ ได้แก่ ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และภาคราชการ ตลอดจนถึงผู้บริโภค ให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีทัศนคติที่ถูกต้องในการดื่มนมเห็นถึงคุณค่า ประโยชน์ของการบริโภคนม และมีการบริโภคน้ำนมที่ผลิตในประเทศเพิ่มขึ้น อันจะเป็นผลดีต่อการพัฒนาทางด้านสุขภาพของประชาชนทั่วโลก

ปีนี้กรมปศุสัตว์มีการจัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคนม ซึ่งประกอบไปด้วย

 - กิจกรรมการออกบูธจำหน่ายสินค้าของบริษัท ห้างร้านต่างๆ ณ ลานจอดรถหน้าตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ และผ่านช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียของกรมปศุสัตว์

 - วิดีทัศน์ส่งเสริมการบริโภคนมของผู้บริหารภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมปศุสัตว์

 กิจกรรมรณรงค์การบริโภคนมของหน่วยงานกรมปศุสัตว์ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคที่ร่วมผ่านทาง VDO conference

ทั้งนี้การจัดงานในปีนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย กรมส่งเสริมสหกรณ์ องค์การส่งเสริมกิจกรรมโคนมแห่งประเทศไทย เครือข่ายนมดีทุกวัยดื่มได้ทุกวัน ชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย จำกัด สมาคมผู้ผลิตนมพาสเจอไรส์ สมาคมอุตสาหกรรมนมและอาหาร สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารนมไทย สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมอนามัย และหน่วยงานอื่นๆ ในประเทศอีกเป็นจำนวนมาก รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าว