สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ 18-19 พ.ค.66 มีเงินเข้า ใช้ผ่านบัตร ปชช.สมาร์ทการ์ด

สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ 18-19 พ.ค.66 มีเงินเข้า ใช้ผ่านบัตร ปชช.สมาร์ทการ์ด

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ 2566 เดือนพฤษภาคม ล่าสุดวันนี้ 18 พฤษภาคม กรมบัญชีกลาง โอนเงินให้ผู้มีสิทธิประมาณ 13.5 ล้านคน ซึ่งจะสามารถใช้สิทธิได้ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ 2566 เดือนพฤษภาคม ล่าสุดวันนี้ 18 พฤษภาคม กรมบัญชีกลาง โอนเงินให้ผู้มีสิทธิประมาณ 13.5 ล้านคน ซึ่งจะสามารถใช้สิทธิได้ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดได้เลย และวันที่ 19 ก็จะมีเงินเข้าอีก

สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนพฤษภาคม 2566 มีรายละเอียดดังนี้

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566

- ค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

- ค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (กรณีใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท)

***ผู้มีสิทธิรายเดิมตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 และโครงการลงทะเบียน เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560 ที่ได้รับสิทธิในการชดเชยค่าไฟฟ้าและ/หรือค่าน้ำประปา กรมบัญชีกลางจะโอนเงิน e-Money เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนพฤษภาคม 2566 เป็นครั้งสุดท้าย

***ผู้มีสิทธิรายใหม่ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 จะต้องลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ ตามมาตรการฯ กับผู้ให้บริการไฟฟ้าได้ 1 แห่ง และผู้ให้บริการน้ำประปาได้ 1 แห่ง (การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ การประปานครหลวง และการประปาส่วนภูมิภาค)

ผู้ที่ได้รับสิทธิในการชดเชยค่าไฟฟ้าและ/หรือค่าน้ำประปา ตามเงื่อนไขของการให้สิทธิสวัสดิการ ไม่ต้องชำระค่าไฟฟ้าและ/หรือค่าน้ำประปา โดยกระทรวงการคลัง จะดำเนินการจ่ายเงินคืนให้แก่หน่วยงานที่ให้บริการโดยตรง

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566

- เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน โดยผู้มีสิทธิที่เป็นผู้พิการ ซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ 800 บาทต่อเดือน โดยจะต้องทำการยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ภายในวันที่ 26 เมษายน 2566

 

สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ 18-19 พ.ค.66 มีเงินเข้า ใช้ผ่านบัตร ปชช.สมาร์ทการ์ด