สอน. เผยผลผลิตอ้อยเข้าหีบ ฤดูการผลิตปี 65/66 รวม 93.88 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1.97%

สอน. เผยผลผลิตอ้อยเข้าหีบ ฤดูการผลิตปี 65/66 รวม 93.88 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1.97%

สอน. เผยผลผลิตอ้อยเข้าหีบประจำฤดูการผลิตปี 65/66 รวม 93.88 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1.97% ผลผลิตเพิ่มขึ้นน้อยจากที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากภัยแล้งและชาวไร่อ้อยหันไปปลูกมันฯ เพิ่มขึ้น

นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดเผยว่า ผลผลิตอ้อยเข้าหีบประจำฤดูการผลิตปี 2565/66 ของโรงงานน้ำตาลทั้ง 57 โรง ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 จนถึงวันที่ 6 เมษายน 2566 รวมระยะเวลาหีบอ้อย 127 วัน มีปริมาณอ้อยเข้าหีบทั่วประเทศที่ 93.88 ล้านตัน แยกเป็นอ้อยสด จำนวน 63.10 ล้านตัน คิดเป็น 67.21% และอ้อยถูกลักลอบเผา จำนวน 30.78 ล้านตัน คิดเป็น 32.79% yield น้ำตาลต่อตันอ้อย โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 117.46 กิโลกรัมต่อตันอ้อย และมีค่าความหวานอ้อยเฉลี่ยอยู่ที่ 13.32 CCS ปริมาณผลผลิตอ้อยรวมเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเพียง 1.81 ล้านตัน คิดเป็น 1.97% 

โดยในปีที่ผ่านมาก่อนเริ่มเปิดหีบอ้อย สอน. ได้คาดการณ์แนวโน้มจะมีปริมาณอ้อยเข้าหีบในฤดูการผลิตปี 2565/66 จะมีมากกว่า 100 ล้านตัน ปัจจัยที่ทำให้ผลผลิตตกต่ำมากกว่าที่ควรจะเป็น เนื่องจากปัญหาภัยแล้ง ราคาต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น และเกษตรกรชาวไร่อ้อยหันไปปลูกมันสำปะหลังที่มีราคาดีแทน

ทั้งนี้ สถิตอ้อยถูกลักลอบเผาในฤดูการผลิตปี 2565/66 ที่ยังคงอยู่ในปริมาณสูง สอน. จึงได้วางแนวทางบริหารจัดการการแก้ไขปัญหาอ้อยถูกลักลอบเผาให้เข้มข้นยิ่งขึ้น ดังนี้

 1. การกำหนดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ปี 2566 - 2570 ให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงอุตสาหกรรม “MIND ใช้หัวและใจปั้นอุตสาหกรรมคู่ชุมชน” ในมิติการดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม ตอบโจทย์ไทยและประชาคมโลก รวมถึงสร้างอุตสาหกรรมสีเขียวที่มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน โดยวางกลยุทธ์การดำเนินงานเพื่อบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีบริหารจัดการในไร่อ้อยอย่างครบวงจร (Smart Farming) ตั้งแต่การเตรียมพื้นที่ การปลูก การบำรุงรักษา การเก็บเกี่ยว ตลอดจนการขนส่งอ้อยเข้าโรงงาน 

2.การสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยกู้เพื่อซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร

 3.ส่งเสริมการรับซื้อใบอ้อยเพื่อเพิ่มรายได้ และลดการเผาใบอ้อย 

4. บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการลดการเผาอ้อยในพื้นที่ที่มีการเผาซ้ำซาก 

5.จัดหาเครื่องสางใบอ้อยมาให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยยืมเพื่อสางใบอ้อย และโรงงานน้ำตาลได้เข้าไปส่งเสริมให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดมากขึ้น คาดว่าฤดูการผลิตปีหน้าปริมาณอ้อยสดจะมีทิศทางเพิ่มขึ้น ส่งผลทำให้ผลผลิตน้ำตาลต่อตันอ้อยสูงขึ้นด้วย 

ทั้งนี้ สอน. ได้คาดการณ์แนวโน้มฤดูการผลิตปี 2566/67 เนื่องจากปัญหาภัยแล้งในปีหน้า จะส่งผลกระทบให้มีปริมาณอ้อยเข้าหีบไม่เกิน 100 ล้านตัน ซึ่งตัวเลขจะใกล้เคียงกับผลผลิตในฤดูการผลิตปีนี้ สอน. เผยผลผลิตอ้อยเข้าหีบ ฤดูการผลิตปี 65/66 รวม 93.88 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1.97%