ดีบุก เมตริกตันละ 813,720.00 ตะกั่ว เมตริกตันละ 73,240.00

ดีบุก	เมตริกตันละ 813,720.00 ตะกั่ว เมตริกตันละ 73,240.00

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2566

ดีบุก	เมตริกตันละ 813,720.00 ตะกั่ว เมตริกตันละ 73,240.00