ดีบุก เมตริกตันละ 768,270.00 สังกะสี เมตริกตันละ 100,440.00

ดีบุก	เมตริกตันละ 768,270.00 สังกะสี	เมตริกตันละ 100,440.00

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 20 มีนาคม 2566

ดีบุก	เมตริกตันละ 768,270.00 สังกะสี	เมตริกตันละ 100,440.00