กระทรวงเกษตร รวมพลังต้านทุจริตทุกรูปแบบ

กระทรวงเกษตร รวมพลังต้านทุจริตทุกรูปแบบ

กระทรวงเกษตรฯ ร่วมต้านการทุจริตทุกรูปแบบ (MOAC Zero tolerance) กระตุ้นจิตสำนึกไม่ทำ ไม่ทน และไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ ยกระดับองค์กรโปร่งใส

นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดโครงการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมต้านการทุจริตทุกรูปแบบ (MOAC Zero tolerance)
ว่ากระทรวงเกษตรฯได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ในการดำเนินการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้บรรลุผลเป็นรูปธรรม จึงจัดทำโครงการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมต้านการทุจริตทุกรูปแบบ (MOAC Zero tolerance)

 

กระทรวงเกษตร รวมพลังต้านทุจริตทุกรูปแบบ กระทรวงเกษตร รวมพลังต้านทุจริตทุกรูปแบบ

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต กระตุ้นจิตสำนึกให้บุคลากรในสังกัดไม่ทำ ไม่ทน และไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ แสดงถึงภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เปิดเผย โปร่งใส ปลอดการทุจริต สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อประชาชน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และเกิดการรวมพลังในการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

“วันนี้ถือเป็นวันสำคัญที่ผู้บริหารและบุคลากรของกระทรวงเกษตรฯ มาร่วมตัวกันแสดงพลังในเชิงสัญลักษณ์
ที่กระทรวงเกษตรฯจะดำเนินการอย่างจริงจัง ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ พร้อมมอบนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้ทุกหน่วยงานได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ผู้บริหารทุกท่าน ต้องให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งต้องสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน การเตรียมความพร้อมของบุคลากร และพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน เพื่อลดความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดการทุจริต เร่งสร้างการตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

รวมถึงโทษของการกระทำความผิดฐานทุจริต และสร้างการรับรู้ การสื่อสารทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อสร้างความเข้าใจในเป้าหมายการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรฯ ทั้งในด้านการดำเนินงาน การให้บริการด้านต่างๆ รวมถึงการสื่อสารด้านพัฒนาองค์กรให้เกิดความโปร่งใส และปลอดการทุจริตด้วย” ปลัดกระทรวงเกษตรฯ กล่าว

นายพีรพันธ์ คอทอง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า นับเป็นความภาคภูมิใจของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่จะร่วมกันประกาศจุดยืนอย่างชัดเจน แสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต
ไม่ทำ ไม่ทน และไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ ร่วมสร้างวัฒนธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างจริงจัง สอดรับกับเจตจำนงของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยกำหนดเป็นวาระแห่งชาติ ในการมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ต้องการให้คนไทยมีความซื่อสัตย์สุจริต

ยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต มุ่งสร้างความสุขให้ประชาชนควบคู่กับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ในการสร้างความตระหนักด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตและน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต และภายในงานยังได้มีการมอบเกียรติบัตรองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2565 ให้แก่หน่วยงานในสั่งกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วย

 

                ทั้งนี้ ในปัจจุบันการขับเคลื่อนการดำเนินงาน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570 ) ซึ่งมีเป้าหมายให้ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้ง สร้างจิตสำนึก
และค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวละอายต่อการทุจริต ประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ นำไปสู่เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ