ธ.ก.ส. เติมทุนดอกเบี้ยต่ำช่วยเกษตรกร

ธ.ก.ส. ลุยแก้ปัญหาหนี้สินครัวเรือน สร้างงาน สร้างรายได้ หนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร มุ่งยกระดับการผลิต ด้วยการปรับวิถีเกษตรเคมีสู่เกษตรอินทรีย์ตามหลัก BCG Model เติมความรู้พัฒนา Smart Farmer สู่การเป็นเกษตรหัวขบวน พร้อมเติมทุนดอกเบี้ยต่ำ

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนบ้านทุ่งต้อม ตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เริ่มรวมกลุ่มผู้นำเกษตรกรในชุมชน ก่อตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในการเลี้ยงและขยายพันธุ์หมูดำสายพันธุ์เหมยซาน ที่จำหน่ายได้ราคาดี ตั้งแต่ปี 2558 ต่อมาปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตจากเกษตรเคมีไปสู่เกษตรอินทรีย์ตามหลัก BCG Model 

ใช้แนวคิดมั่นคง มั่งคั่ง เป็นเสาเข็มหลักในการบริหารงาน มุ่งเน้นความสุขและความพึงพอใจของสมาชิก และยึดหลักการตลาดนำการผลิตมาปรับใช้ในกระบวนการผลิตทำให้มีเงินทุนในการหมุนเวียนในระบบการผลิตกว่า 1,000,000 บาท ซึ่งสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกเดือนละกว่า 10,000 บาท และในปัจจุบันเครือข่ายฯ มีสมาชิกกว่า 1,013 คน มีผลิตภัณฑ์แปรรูปกว่า 35 รายการ เช่น ข้าวเหนียวเคลือบสมุนไพร ข้าวหอมมะลิเคลือบสมุนไพร เนื้อหมูดำออร์แกนิก แคบหมู  ปลานิลตัดแต่ง และกบถอดเสื้อ เป็นต้น

ด้านบริษัท รากแก้ว ฟาร์มอโกร จำกัด ของนายยงยุทธ แก้วรากมุก ที่ดำเนินธุรกิจด้านการเลี้ยงไก่ไข่ ผลิตและจัดจำหน่ายไข่ไก่ ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียง มีกระบวนการเลี้ยงไก่ไข่ ในโรงเรือนแบบปิด ทำให้สามารถควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และน้ำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน พร้อมนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในระบบการเลี้ยงและเก็บไข่ 

ด้านการดำเนินงานตามหลัก BCG Model ใช้โรงเรือนแบบปิด ไม่มีปัญหาในเรื่องของกลิ่นที่อาจส่งผลกระทบกับชุมชนใกล้เคียง มีระบบบริหารจัดการของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต นำมูลไก่มาเปลี่ยนเป็นก๊าซชีวภาพผลิตไฟฟ้าเป็นพลังงานทดแทนใช้ภายในฟาร์ม เพื่อลดต้นทุนในการผลิต นำมาอบแห้งและผลิตเป็นปุ๋ย จำหน่ายให้กับเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียง นอกจากนี้ ยังจ้างแรงงานในพื้นที่ ซึ่งถือเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอีกด้วย

ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส.มานพ จินาไหม ระบุ จากสถานการณ์โรคระบาดและเศรษฐกิจชะลอตัวทำให้เกิดปัญหาหนี้สินครัวเรือนที่สูงขึ้น ธ.ก.ส. ร่วมกับผู้นำเครือข่ายฯ ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาในพื้นที่วางแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกับคนในชุมชน ควบคู่กับมาตรการที่ ธ.ก.ส. เข้าไปดูแล รวมถึงการเชื่อมโยงเกษตรกรหัวขบวนในพื้นที่เป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจชุมชน ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการจ้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

 

สำหรับด้านเงินทุนของเกษตรกร ธ.ก.ส. พร้อมเติมทุนสนับสนุนเพื่อเสริมสภาพคล่องและการลงทุนเกษตรกร แก้ไขปัญหาหนี้สินในชุมชน ผ่านสินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ ดอกเบี้ย 4% ต่อปี และสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย ดอกเบี้ย 0.01% ต่อปี รวมถึงสนับสนุนผู้ประกอบการที่มีนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการลงทุนที่ตอบโจทย์ในการดูแลสิ่งแวดล้อมตามหลัก BCG Model ผ่านสินเชื่อเสริมแกร่ง SME เกษตร วงเงิน 30,000 ล้านบาท ดอกเบี้ย 4%