ดีบุก เมตริกตันละ 945,570.00 สังกะสี เมตริกตันละ 110,930.00

ดีบุก	เมตริกตันละ 945,570.00 สังกะสี	เมตริกตันละ 110,930.00

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566

ดีบุก	เมตริกตันละ 945,570.00 สังกะสี	เมตริกตันละ 110,930.00