ส.อ.ท. ประเมิน “จีนเปิดประเทศ” เสริมเศรษฐกิจไทยขยายตัว

ส.อ.ท. ประเมิน “จีนเปิดประเทศ” เสริมเศรษฐกิจไทยขยายตัว

ส.อ.ท. เปิดเผยผลสำรวจ FTI Poll ประเด็นจีนเปิดประเทศ ระบุส่งผลบวกเศรษฐกิจไทย หนุนท่องเที่ยวคึกคักกระตุ้นดีมานต์ในประเทศ ย้ำภาคอุตฯ ต้องดูแลต้นทุนให้แข่งขันได้ สร้างจุดแข็งสินค้าส่งออกไทย

นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลการสำรวจ FTI Poll ครั้งที่ 25 ในเดือนมกราคม 2566 ภายใต้หัวข้อ “เตรียมความพร้อมอย่างไรรับมือจีนเปิดประเทศ” พบว่า การผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิดของจีน ภายหลังจากการประกาศเปิดประเทศอย่างเป็นทางการของจีน เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2566 ทำให้ภาพรวมเศรษฐกิจจีนส่งสัญญาณการฟื้นตัวอย่างชัดเจนทั้งภาคการผลิตและบริการ

ผู้บริหาร ส.อ.ท. ส่วนใหญ่ จึงประเมินว่า การที่จีนเปิดประเทศจะส่งผลเชิงบวกทำให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวเพิ่มขึ้นด้วย โดยเฉพาะจากภาคการท่องเที่ยวที่คาดว่าจะขยายตัวจากนักท่องเที่ยวชาวจีนซึ่งจะช่วยกระตุ้นอุปสงค์ในประเทศ รวมทั้งความต้องการและอุปสงค์ในสินค้าที่ขยายตัวจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ผ่อนคลายหลังจากจีนเปิดประเทศ จะเป็นปัจจัยสนับสนุนในการส่งออกสินค้าของไทยไปยังจีนให้ขยายตัวมากขึ้นด้วย 

ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจจากการเปิดประเทศของจีน ผู้บริหาร ส.อ.ท. เสนอว่า ภาครัฐจะต้องดูแลต้นทุนการผลิตให้เอกชนสามารถแข่งขันด้านราคาในตลาดส่งออกได้ และมีการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาระบบขนส่งสินค้าผ่านแดนไปยังประเทศจีนเพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์ของสินค้าไทย รวมถึงอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการท่องเที่ยวควบคู่กับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ที่เข้มงวด 

ในส่วนของภาคอุตสาหกรรมเองจะต้องเตรียมความพร้อมในการปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจ นำเทคโนโลยีมาใช้ลดต้นทุนธุรกิจเพื่อแข่งขันและเจาะตลาดจีน มีการเตรียมแผนรองรับในการรักษาตลาดส่งออกเดิมหลังจากจีนกลับมาขยายการส่งออกหลังเปิดประเทศ รวมทั้งมีการพัฒนาสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานสากล ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างจุดแข็งให้แก่สินค้าไทย 

นอกจากนี้ เมื่อถามถึงความกังวลต่อการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวของนักเที่ยวชาวจีน จากสถานการณ์ที่จีนยังมีการแพร่ระบาดโควิด-19 อยู่นั้น พบว่า ผู้บริหาร ส.อ.ท. ส่วนใหญ่ ไม่มีความกังวล และมองว่าจะเป็นโอกาสของภาคการท่องเที่ยวไทยที่จะกลับมาฟื้นตัวเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยต่อไป

จากการสำรวจผู้บริหาร ส.อ.ท. (CEO Survey) จำนวน 280 ท่าน ครอบคลุมผู้บริหารจาก 45 กลุ่มอุตสาหกรรม และ 76 สภาอุตสาหกรรมจังหวัด มีสรุปผลการสำรวจ FTI Poll ครั้งที่ 25 จำนวน 5 คำถาม ดังนี้
1.  อุตสาหกรรมมีแนวโน้มอย่างไร หลังจากจีนเปิดประเทศ (Single choice)
     อันดับที่ 1 : ขยายตัว    45.4%
     อันดับที่ 2 : ทรงตัว    45.0%
     อันดับที่ 3 : ชะลอตัว      9.6%

2.  จีนเปิดประเทศจะส่งผลต่อเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมไทยในเรื่องใด (Multiple choices)
     อันดับที่ 1 : ภาคการท่องเที่ยวขยายตัวจากนักท่องเที่ยวชาวจีนช่วยกระตุ้นอุปสงค์     80.0%
                     ในประเทศ
     อันดับที่ 2 : ความต้องการและอุปสงค์จากจีนขยายตัวจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ        60.4%
                     ที่ผ่อนคลายหลังจีนเปิดประเทศ    
     อันดับที่ 3 : เพิ่มโอกาสในการลงทุนในประเทศจากนักลงทุนจีน            37.1%
     อันดับที่ 4 : ปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบและชิ้นส่วนคลี่คลาย ทำให้ราคาวัตถุดิบ         35.4%
                     ทยอยปรับตัวลดลง

3.  ภาครัฐควรส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมอย่างไรหลังจีนเปิดประเทศ  (Multiple choices)
     อันดับที่ 1 : ดูแลต้นทุนการผลิตให้สามารถแข่งขันได้            74.3% 
     อันดับที่ 2 : สร้างความร่วมมือและพัฒนาระบบขนส่งสินค้าผ่านแดนไปยังประเทศจีน     55.7%
                     เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์
     อันดับที่ 3 : อำนวยความสะดวกและส่งเสริมการท่องเที่ยวควบคู่กับมาตรการป้องกัน    55.4%
    การแพร่ระบาดโควิด-19
     อันดับที่ 4 : เร่งออกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อป้องกันสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพ    51.4%    
  
4.  ภาคอุตสาหกรรมควรปรับตัวเตรียมรับมือกับการเปิดประเทศของจีนอย่างไร (Multiple choices)
     อันดับที่ 1 : ปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจ นำเทคโนโลยีมาใช้ลดต้นทุนธุรกิจ        63.2%
                     เพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขัน
     อันดับที่ 2 : เตรียมแผนรองรับในการรักษาตลาดส่งออกเดิม หลังจากจีนกลับมา        57.5%
                     ขยายการส่งออกหลังเปิดประเทศ
     อันดับที่ 3 : พัฒนาสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานสากล ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม    55.7%    
     อันดับที่ 4 : เร่งขยายตลาดสินค้าและบริการไปยังจีนในช่วงที่อุปสงค์จีนขยายตัว        46.8%

5.  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในประเทศจีน ท่านมีความกังวลต่อการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวของนักเที่ยวชาวจีนหรือไม่ (Single choice)
     อันดับที่ 1 : ไม่มีความกังวล                    65.4%
     อันดับที่ 2 : มีความกังวล                    34.6%

ส.อ.ท. ประเมิน “จีนเปิดประเทศ” เสริมเศรษฐกิจไทยขยายตัว