กรมประมง หนุนประมงท้องถิ่นร่วมจัดการทรัพยากรประมง

กรมประมง  หนุนประมงท้องถิ่นร่วมจัดการทรัพยากรประมง

กรมประมงเร่งเดินหน้าสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น รวมบริหารจัดการทรัพยากรประมง ปี 66 เพิ่มอีก 200 องค์กร หวังเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ การพัฒนาอาชีพ เพิ่มทักษะ- มูลค่าสัตว์น้ำ

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า กรมประมงได้ช่วยเหลือและจัดสรรงบอุดหนุนในการดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพตามความต้องการขององค์กรชุมชนประมงมาตั้งแต่ปี 2562 โดยเริ่มจาก 62 องค์กร ใน 3 จังหวัดชายทะเล คือ นครศรีธรรมราช สงขลา และปัตตานี ซึ่งในขณะนั้นชุมชนประมงพื้นบ้านได้รับความเดือดร้อนจากวาตภัยพายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK) กรมประมงจึงได้จัดสรรงบประมาณอุดหนุนกว่า 53 ล้านบาท และเข้าไปเร่งฟื้นฟู พัฒนาอาชีพ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จนสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 12 

กรมประมง  หนุนประมงท้องถิ่นร่วมจัดการทรัพยากรประมง กรมประมง  หนุนประมงท้องถิ่นร่วมจัดการทรัพยากรประมง กรมประมง  หนุนประมงท้องถิ่นร่วมจัดการทรัพยากรประมง

จึงเป็นที่มาในการดำเนินการขับเคลื่อนต่อยอดในปีงบประมาณต่อ ๆมา ตามนโยบาย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มุ่งมั่นพัฒนาอาชีพของชาวประมงด้วยการลดต้นทุน ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิต เป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก และให้ความสำคัญกับการรวมกลุ่มเพื่อร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรประมง เพื่อการประกอบอาชีพที่ยั่งยืน ซึ่งระหว่างปี 2563-2565 มีองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นได้รับการสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง รวม 856 องค์กร เป็นเงินงบประมาณกว่า 133 ล้านบาท และสามารถสร้างรายได้ให้กับชาวประมงได้เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 3.07-20.93

 ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2566 นี้ กรมประมงได้มีการสนับสนุนองค์กรชุมชนเข้าร่วมโครงการฯ เพิ่มเติมอีกจำนวนทั้งสิ้น 200 องค์กร จากทั่วประเทศ ซึ่งได้จัดสรรงบประมาณเป็นงบอุดหนุนให้ชุมชนละ 100,000 บาท เพื่อการพัฒนาอาชีพและฟื้นฟูทรัพยากรประมง โดยตั้งเป้าหมายในการสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 5  ซึ่งมีการดำเนินงานใน 4 กิจกรรม ได้แก่

          1. การเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ  ได้แก่ การพัฒนาแหล่งอาศัยสัตว์น้ำ การปล่อยลูกพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ การจัดตั้งและพัฒนาธนาคารสัตว์น้ำ การจัดตั้งโรงเพาะฟัก/สถานที่อนุบาลพันธุ์สัตว์น้ำ การสร้างแหล่งอาหารธรรมชาติ และการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

          2. การพัฒนาอาชีพประมง ได้แก่ การปรับเปลี่ยนเครื่องมือที่เหมาะสมและถูกกฎหมาย การสนับสนุนอุปกรณ์ซ่อมแซมเครื่องมือทำการประมงและเรือประมง และการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อสร้างรายได้ในชุมชน

          3. การถ่ายทอดเทคโนโลยีและเพิ่มทักษะการทำการประมง ได้แก่ การอบรมให้ความรู้การทำการประมงถูกกฎหมาย การอบรมดูแลรักษาและซ่อมแซมเรือประมงและเครื่องมือประมง และการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากพื้นที่ต้นแบบเพื่อเพิ่มศักยภาพของชุมชนประมง

          4. การเพิ่มมูลค่าสัตว์น้ำ ได้แก่ การแปรรูปสัตว์น้ำเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าประมง การส่งเสริมด้านการตลาดเพื่อจำหน่ายสินค้าประมง

         " การดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นให้มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพมากขึ้น ช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชาวประมง ชุมชนเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน มีการบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกัน มีการทำประมงอย่างรับผิดชอบ ตลอดจนสามารถต่อยอดไปถึงการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าพร้อมเชื่อมโยงการตลาดและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศต่อไป "