เปิดแผน "ดีพร้อม" ปี 66 หนุน SME รับมือเศรษฐกิจถดถอย

เปิดแผน "ดีพร้อม" ปี 66 หนุน SME รับมือเศรษฐกิจถดถอย

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2566 ยังคงขยายตัวได้จากภาคการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องเริ่มฟื้นตัว แต่ยังต้องเฝ้าระวังความผันผวนของห่วงโซ่อุปทาน ราคาพลังงานที่ยังอยู่ในระดับสูง และภาวะเงินเฟ้อกดดันกลุ่มเปราะบางทางการเงิน โดยเฉพาะ SME และกลุ่มผู้มีรายได้น้อย

นายใบน้อย สุวรรณชาตรี อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ดีพร้อม) เปิดเผยว่า ดีพร้อมได้กำหนดทิศทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2566 ภายใต้นโยบาย “ดีพร้อมโต” เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน และประชาชน ซึ่งเป็นกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งและลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ โดยมี 4 เป้าหมาย คือ

1.โตได้ (Start) ช่วยให้ประชาชนมีโอกาสเริ่มต้นธุรกิจและเติบโตเป็นผู้ประกอบการใหม่ในชุมชน สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งด้วยเกษตรอุตสาหกรรม และเพิ่มมูลค่าสินค้าชุมชน 

2.โตไว (Speed) หนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเติบโตได้อย่างรวดเร็วด้วยการสร้างมาตรฐาน เพิ่มผลิตภาพ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และความคิดสร้างสรรค์ในการทำธุรกิจให้สามารถเติบโตอย่างก้าวกระโดด

3.โตไกล (Scale) เพิ่มประสิทธิภาพและขยายฐานการผลิตให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างมั่นคง เน้นการเปลี่ยนผ่าน (Transformation) สู่อุตสาหกรรมเป้าหมาย (New S-curve) โดยเฉพาะอุตสาหกรรมสมัยใหม่ อาทิ ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ เพื่อขยายสู่ตลาดสากลและสุดท้าย

4.โตให้ยั่งยืน (Sustainable) สนับสนุนการเข้าถึงมาตรการและความช่วยเหลือต่างๆ ของภาครัฐ พร้อมทั้งให้ความสำคัญต่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ตามนโยบาย BCG Economy หรือ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว เปิดแผน "ดีพร้อม" ปี 66 หนุน SME รับมือเศรษฐกิจถดถอย

“โดยจะมีการจัดสรรงบประมาณในปีนี้ 500 ล้านบาท ในการดำเนินงาน 14 โครงการ โดยตั้งเป้าหมายว่าจะสามารถพัฒนาและยกระดับกลุ่มเอสเอ็มอี 14,000 ราย และส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพให้ประชาชนสู่การเป็นผู้ประกอบการในอนาคตอีก 15,600 ราย ซึ่งคาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยรวมไม่น้อยกว่า 7,500 ล้านบาท”

นอกจากนี้ ยังสานต่อโครงการ “พัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม” ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่เป็นเรือธงในการฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ ที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ในการประกอบธุรกิจ สร้างอาชีพเสริมและโอกาสในการเพิ่มรายได้ให้แก่คนในชุมชน โดยในปีนี้ตั้งเป้าให้มีการขยายการรับรู้โครงการไปสู่ประชาชนให้มากยิ่งขึ้น สู่การขยายผลโมเดลชุมชนดีพร้อมที่จะเชื่อมโยงภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และชุมชนให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

ขณะเดียวกัน ยังเสริมอีก 3 กิจกรรมพิเศษที่จะเป็นตัวช่วยให้กับผู้ประกอบการ ได้แก่

1. ปฏิรูป DIPROM CENTER ให้เป็นศูนย์กลางการให้บริการภาคธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ 30 ม.ค. นี้จะการเปิดพื้นที่จัดกิจกรรม “อุตสาหกรรมแฟร์” เพื่อจำหน่ายสินค้าคุณภาพดี ราคาเหมาะสม รวมถึงพัฒนาพื้นที่ให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปที่สนใจประกอบธุรกิจ

2. การพัฒนาช่องทางตลาดออนไลน์ (DIPROM Marketeer) ส่งเสริมการเข้าถึงและพัฒนาศักยภาพในการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการในช่องทางออนไลน์ของผู้ประกอบการแบบครบวงจร ตั้งแต่การฝึกอบรม การจัดพื้นที่สนับสนุนการค้าออนไลน์ การให้คำปรึกษาแนะนำ รวมถึงการจัดแสดงสินค้าในรูปแบบไฮบริด

3. การพัฒนานักส่งเสริมอาชีพดีพร้อม เพื่อสร้างผู้ให้บริการในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ สร้างงาน สร้างรายได้ ทำให้ชุมชนเข้มแข็งจากภายใน

4. ปั้นดีพร้อมรุ่นเยาว์สู่ดีพร้อมที่ยอดเยี่ยม ภายใต้หลักสูตร DIPROM Young Elite Squad (DIPROM YES!) คัดเลือกบุคคลากรดีพร้อมรุ่นใหม่ 80 คนแรก ในการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาการให้บริการผู้ประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเป็นการประยุกต์มาจากหลักสูตรพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมและรูปแบบการปฏิบัติงานของดีพร้อม

เปิดแผน "ดีพร้อม" ปี 66 หนุน SME รับมือเศรษฐกิจถดถอย