สมอ. เพิ่มมาตรฐานสินค้าควบคุม 6 รายการ เตรียมบังคับใช้ปีนี้

สมอ. เพิ่มมาตรฐานสินค้าควบคุม 6 รายการ เตรียมบังคับใช้ปีนี้

“สมอ.” ยกระดับคุ้มครองความปลอดภัยแก่ประชาชน เตรียมบังคับใช้เพิ่มอีก 6 มาตรฐานเป็นสินค้าควบคุม ทั้งภาชนะเคลือบเทฟล่อน เครื่องฟอกอากาศ เครื่องนวดร่างกาย โกลว์สตาร์ตเตอร์ ไนทรัสออกไซด์ และออกซิเจนทางการแพทย์ ย้ำผู้ผลิต ผู้นำเข้า ต้องยื่นขออนุญาตก่อนวันมีผลบังคับใช้

นายบรรจง สุกรีฑา เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยว่า สมอ. ได้ดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยการบังคับใช้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับการคุ้มครองความปลอดภัยแก่ประชาชน จากการใช้สินค้าที่ได้มาตรฐาน ซึ่งปัจจุบัน สมอ. มีสินค้าควบคุมที่ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน จำนวน 140 รายการ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และกำลังจะมีผลบังคับใช้ เพิ่มเติมอีก 6 รายการ ในระหว่างเดือนก.พ. – ส.ค. 2566 เป็นต้นไป ได้แก่ 

1. ภาชนะและเครื่องใช้โลหะเคลือบฟลูออโรพอลิเมอร์สำหรับอาหาร หรือ ภาชนะเทฟล่อน มอก.2622-2556 ซึ่งมีข้อกำหนดที่สำคัญ คือ การควบคุมปริมาณโลหะหนัก (ตะกั่วและแคดเมียม) ที่ละลายปนเปื้อนออกมาไม่ให้เกินเกณฑ์มาตรฐาน เนื่องจากภาชนะเทฟล่อนต้องสัมผัสกับความร้อนและอาหารโดยตรง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้วันที่ 2 เม.ย. 2566 

2. เครื่องฟอกอากาศ มอก.60335 เล่ม 2 (65)-2564 มีข้อกำหนดที่สำคัญ คือ การควบคุมการแผ่รังสี UVC ให้อยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตราย และการป้องกันการช็อต  ซึ่งจะมีผลบังคับใช้วันที่ 5 พ.ค.2566 โดยสินค้าทั้ง 2 รายการ เดิมเป็นมาตรฐานทั่วไปต่อมาได้ประกาศให้เป็นสินค้าควบคุมเพื่อความปลอดภัยของประชาชน  

3. เครื่องนวดร่างกาย มอก.60335 เล่ม 2 (32)-2564 มีข้อกำหนดที่สำคัญ คือ การป้องกันการเข้าถึงส่วนที่มีไฟฟ้า การป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว และความต้านทานความชื้น เป็นต้น ซึ่งจะมีผลบังคับใช้วันที่ 16 พ.ค.2566 สำหรับมาตรฐานนี้ได้ประกาศเป็นสินค้าควบคุมเป็นครั้งแรก 

สำหรับอีก 3 รายการ เดิมประกาศเป็นสินค้าควบคุมอยู่แล้ว แต่มีการแก้ไขปรับปรุงมาตรฐานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และเทคโนโลยีการผลิตในปัจจุบัน เนื่องจากมาตรฐานดังกล่าวได้มีการประกาศใช้เกินกว่า 5 ปี สมอ.จึงต้องทบทวนให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ได้แก่

1. โกลว์สตาร์ตเตอร์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ มอก.183-2562 มีรายละเอียดในมาตรฐานที่แก้ไขคือ เพิ่มข้อกำหนดให้หน้าสัมผัสของสตาร์ตเตอร์ต้องประกอบด้วยโลหะที่เหมาะสมสำหรับเป็นส่วนที่กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน  ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 15 ก.พ.2566  

2. ไนทรัสออกไซด์ทางการแพทย์ มอก.30-2564 มีรายละเอียดในมาตรฐานที่แก้ไขคือ เพิ่มข้อกำหนดให้สามารถบรรจุในถังก๊าซอะลูมิเนียมด้วยได้  โดยคุณลักษณะอื่นๆ ยังคงใช้ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล USP (The United States Phamacopeia)  ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 9 พ.ค. 2566  

3. ออกซิเจนทางการแพทย์ มอก.540-2564 มีรายละเอียดในมาตรฐานที่แก้ไขคือ เพิ่มข้อกำหนดถังก๊าซอะลูมิเนียม โดยคุณลักษณะอื่นๆ ยังคงใช้ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล USP ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 7 ส.ค.2566  

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการทุกรายทั้งผู้ทำ และผู้นำเข้าสินค้าทั้ง 6 รายการดังกล่าว จะต้องทำ นำเข้าสินค้าที่เป็นไปตามมาตรฐาน รวมถึงผู้จำหน่ายจะต้องขายสินค้าที่ได้มาตรฐานเท่านั้น หากฝ่าฝืนจะมีโทษตามกฎหมาย