'ครม.' จัดเต็มอนุมัติงบผูกพันฯปี 67 14 กระทรวง 25 หน่วยงาน รวม 3.6 แสนล้าน

'ครม.' จัดเต็มอนุมัติงบผูกพันฯปี 67 14 กระทรวง 25 หน่วยงาน รวม 3.6 แสนล้าน

ครม.ไฟเขียว 14 หน่วยงาน 25 หน่วยรับงบประมาณ ก่อหนี้ผูกพันปี 67 โครงการเกิน 1 พันล้าน กว่า 3.6 แสนล้าน หลังใกล้ครบกำหนดระยะเวลาของบประมาณปี 2567 สิ้นเดือนนี้ สำนักนายกฯโผล่ขอซื้อเครื่องบินรับ VIP มหาดไทยของบฯ1.5 หมื่นล้าน 7 โครงการ ผูกพันค่าเช่าศูนย์ราชการเฉียดแสนล้าน

นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้  (24 ม.ค.) อนุมัติการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณโครงการขนาดใหญ่ที่มีวงเงินเกินกว่า 1 พันล้านบาทในปีงบประมาณ 2567 ของ 14 กระทรวง 25 หน่วยงานรับงบประมาณ วงเงินรวม 3.6 แสนล้านบาทเศษ โดยไม่เกินสัดส่วน 20% ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายปี 2567 วงเงิน 3.35 ล้านล้านบาท

โดย ครม.ให้สำนักงบประมาณหารือกับหน่วยงานรับงบประมาณในการจัดทำรายละเอียดขอจัดสรรงบประมาณในปี 2567 ตามพ.ร.บ.งบประมาณเพื่อใช้เป็นกรอบรายจ่ายส่วนหนึ่งของการจัดทำงบประมาณปี 2567 ที่อยู่ระหว่างการจัดทำงบประมาณต่อไป โดยวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่จะเสนอให้ ครม.เห็นชอบตามปฏิทินงบประมาณ 

สำหรับวงเงินการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณในปี 2567 ที่น่าสนใจเช่น กระทรวงมหาดไทยเสนอขอผูกพันงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป จำนวน 7 โครงการ วงเงินรวมทั้งสิ้น 15,486.84 ล้านบาท ได้แก่

 

 • โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทย ระยะที่ 2 จำนวน 1 โครงการ วงเงิน 3,344.37 ล้านบาท
 • โครงการของการประปาส่วนภูมิภาค 4 โครงการ วงเงิน 7,587.47 ล้านบาท
 • โครงการของกทม. 2 โครงการ วงเงิน 4,555 ล้านบาท

 

สำนักนายกรัฐมนตรี เสนอขออนุมัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สำหรับรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ วงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป “การจัดหาเครื่องบิน รับ-ส่ง บุคคลสำคัญ ทดแทนเครื่องบินลำเลียงแบบที่ 19 จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ อะไหล่ การฝึกอบรม และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็น”

กระทรวงการคลังขออนุมัติให้กรมธนารักษ์ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ พื้นที่โซน C เพื่อเป็นค่าเช่าอาคารให้กับบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.)

พื้นที่ทั้งหมด 510,000 ตารางเมตร เป็นเวลา 30 ปี ในอัตราค่าเช่า 390 บาท/ตารางเมตร/เดือน หรือปีละ 2,386.8 ล้านบาท และปรับปรุงอัตราค่าเช่าเพิ่มขึ้น 7% ต่อปีของค่าเช่าเดิมทุก 3 ปี รวม 30 ปี เป็นเงินทั้งสิ้น 98,931.29 ล้านบาท แทนส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่มีสิทธิขอใช้งบประมาณ ตามกฎหมายวิธีการงบประมาณ และเป็นผู้ทำนิติกรรมใดๆ เกี่ยวกับการเช่าพื้นที่ในโครงการแทนทุกหน่วนงานในโครงการ

 

 

 

องค์กรอิสระ และองค์กรภายใต้รัฐธรรมนูญ เสนอขอผูกพันงบประมาณในปีงบประมาณ 2567 วงเงินรวม 66,692.55 ล้านบาท ได้แก่ 

 • สถาบันพระปกเกล้า เสนอคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 วงเงิน 670.58 ล้านบาท
 • สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เสนอคำขอตั้งงบปี 2567 วงเงิน 2,671.70 ล้านบาท
 • สำนักงานศาลปกครอง เสนอคำขอตั้งงบปี 2567วงเงิน 3,561.88 ล้านบาท
 • สำนักงานศาลยุติธรรม เสนอคำขอตั้งงบปี 2567 วงเงิน 35,249.34 ล้านบาท
 • สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เสนอคำขอตั้งงบปี 2567 วงเงิน 448.57 ล้านบาท
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เสนอคำขอตั้งงบปี 2567 วงเงิน 3,864.80 ล้านบาท
 • สำนักงานอัยการสูงสุด เสนอคำขอตั้งงบปี 2567 วงเงิน 20,225.68 ล้านบาท

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติ ทางทะเล (ศรชล.) เสนอ ขอก่อหนี้ผูกพัน ข้ามปีงบประมาณเริ่มใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 1 โครงการ โครงการจัดหาเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงช่วยเหลือผู้ประสบภัย จำนวน 3 ลำระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (พ.ศ. 2567 - 2571] วงเงิน 4,500 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีโครงการด้านสื่อสารและสารสนเทศ จำนวน โครงการ (เช่น โครงการจัดหาฐานข้อมูลสำหรับระบบวิเคราะห์ข้อมูลเรือ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเรือประมงและเรือสินค้า)

 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เสนอการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 สำหรับรายการงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ประกอบด้วย 

 • โครงการอาคารรักษาพยาบาลและสถานีศิริราช คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล วงเงิน 2,338.26 ล้านบาท

 

 • โครงการอุทยานการแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วงเงิน 8,863.93 ล้านบาท

 

 • โครงการผลิตภัณฑ์นักฉุกเฉินการแพทย์ด้วยการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา ระยะที่ 1 วงเงิน 2,980 ล้านบาท
 • โครงการพัฒนาและผลิตยา เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างความมั่นคงทางยาของประเทศ วงเงิน 6,709.78 ล้านบาท

กระทรวงสาธารณสุข เสนอขออนุมัติรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ในโครงการศูนย์การแพทย์เพื่อตอบโต้โรคอุบัติใหม่แห่งชาติบำราศนราดูร วงเงิน 2,229.84 ล้านบาท 

 

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (กขค.) เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 วงเงิน 473.11 ล้านบาท

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เสนอแผนการใช้เงินของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ประจำปี 2567 วงเงิน 7,985.78 ล้านบาท โดยมีแผนงานเพื่อเน้นการแก้ปัญหาเหลื่อมล้ำการศึกษา เป็นต้น