ครม. เห็นชอบกำหนดสินค้าควบคุม ปี 2566 จำนวน 5 รายการ

ครม. เห็นชอบกำหนดสินค้าควบคุม ปี 2566 จำนวน 5 รายการ

ครม.เคาะสินค้าควบคุม 5 รายการ หน้ากากอนามัย  ใยสังเคราะห์เพื่อใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัย  ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ  เศษกระดาษและกระดาษที่กลับนำมาใช้ได้อีก  และไก่เนื้อไก่

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (17 ม.ค.)เห็นชอบกำหนดสินค้าควบคุม ปี 2566 

จำนวน 5 รายการ  ได้แก่  หน้ากากอนามัย  ใยสังเคราะห์เพื่อใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัย  ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ  เศษกระดาษและกระดาษที่กลับนำมาใช้ได้อีก  และไก่ รวมทั้งเนื้อไก่  ซึ่งเป็นตามมติคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันพุธที่ 11 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19  ยังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง  จึงกำหนดให้ หน้ากากอนามัย  ใยสังเคราะห์ (Polypropylene (Spunbond) เพื่อใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัย  และผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ

เป็นสินค้าควบคุม เพื่อกำกับดูแล ติดตามผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค  ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ และราคาอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม รวมทั้งเพื่อกำกับ ดูแลปริมาณและราคารับซื้อเศษกระดาษและกระดาษที่กลับนำมาใช้ได้อีกให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมและเป็นธรรม

ขณะที่ไก่ เนื้อไก่ ซึ่งเป็นแหล่งโปรตีนที่สำคัญต่อการบริโภคของประชาชน ให้เป็นสินค้าควบคุม เพื่อกำกับ ดูแล ติดตามปริมาณไก่และเนื้อไก่มีอย่างเพียงพอ และราคาอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อประชาชนผู้บริโภค ด้วย