รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) (9 ธันวาคม 2565)

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) (9 ธันวาคม 2565)

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (65/66) 2500-2660 ข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี) 1800-1900 ข้าวขาว 5% 1430 ข้าวนึ่ง 100% สีอ่อน 1450-1470

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) (9 ธันวาคม 2565)