ดีบุก เมตริกตันละ 849,100.00 ตะกั่ว เมตริกตันละ 76,530.00

ดีบุก	เมตริกตันละ 849,100.00 ตะกั่ว เมตริกตันละ 76,530.00

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 9 ธันวาคม 2565

ดีบุก	เมตริกตันละ 849,100.00 ตะกั่ว เมตริกตันละ 76,530.00