รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) (6 ธันวาคม 2565)

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) (6 ธันวาคม 2565)

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (65/66) 2450-2550 ข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี) 1800-1900 ข้าวเหนียวนาปรังใหม่ อีสาน ปี 65/66 2200-2300 ข้าวเหนียว กข.6 อีสาน ปี 65/66 2300-2500

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) (6 ธันวาคม 2565)