ดีบุก เมตริกตันละ 851,100.00 ตะกั่ว เมตริกตันละ 76,320.00

ดีบุก	เมตริกตันละ 851,100.00 ตะกั่ว เมตริกตันละ 76,320.00

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 6 ธันวาคม 2565

ดีบุก	เมตริกตันละ 851,100.00 ตะกั่ว เมตริกตันละ 76,320.00