ดีบุก เมตริกตันละ 808,430.00 ตะกั่ว เมตริกตันละ 75,410.00

ดีบุก เมตริกตันละ 808,430.00 ตะกั่ว เมตริกตันละ 75,410.00

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 2 ธันวาคม 2565

ดีบุก เมตริกตันละ 808,430.00 ตะกั่ว เมตริกตันละ 75,410.00