จับตาบอร์ดเก่า “สมัคร “กก.แข่งขันทางการค้า”ต่ออีก 1 วาระ

จับตาบอร์ดเก่า “สมัคร “กก.แข่งขันทางการค้า”ต่ออีก 1 วาระ

บอร์ดแข่งขันทางการค้า 4 คน พ้นวาระ ด้าน กขค. ประกาศรับสมัครผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ถึง 15 ธ.ค.คาด ทั้ง4 คนโดดร่วมวงสมัครเป็น กก.ต่ออีกวาระ สานต่องานกำกับดูแลการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม

คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือบอร์ดการแข่งขันทางการค้าชุดแรกได้ทยอยหมดวาระการดำรงตำแหน่งครบหมดทั้ง 7 คนแล้วตามพ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้าพ.ศ.65 โดยก่อนหน้านี้ชุดแรกพ้นวาระด้วยการจับฉลากแล้ว 3 คนและมีการสรรหาใหม่ได้มาครบแล้ว 3   คน ล่าสุดมีกรรมการการแข่งขันทางการค้า  4 คน จะหมดวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ในเดือนธ.ค. 65 ประกอบด้วยนายสกนธ์ วรัญญูวัฒนา ประธานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า นายสมชาติ สร้อยทอง  นายสันติชัย สารถวัลย์แพศย์  และนายสมเกียรติ ตันกิตติวัฒน์ กรรมการ ทำให้สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าได้ประกาศเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการการแข่งขันทางการค้า ตั้งแต่วันที่11 พ.ย.- 15 ธ.ค.2565

ผู้ที่สนใจสามารถ Download ประกาศดังกล่าวเพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.tcct.or.th และสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสาร และหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สำนักงาน กขค.) อาคารจอดรถ 5 ชั้น (BC) ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่ง สองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

นายมนยศ วรรธนะภูติ รองเลขาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสรรหา  กล่าวว่า  กรรมการแข่งขันทางการค้า มีบทบาทหน้าที่สำคัญต่อการวางรากฐานการแข่งขันทางการค้าที่เสรีและเป็นธรรมให้กับประเทศ ตลอดจนกำกับโครงสร้างตลาดและขนาดการแข่งขันทางการค้าให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม กำกับพฤติกรรมผู้ประกอบธุรกิจให้อยู่ในหลักธรรมาภิบาล ป้องกันการกระทำอันเป็นการผูกขาด ลด หรือจำกัดการแข่งขันในการประกอบธุรกิจ เป็นต้นดังนั้นการสรรหากรรมการในคณะกรรมการการแข่งขันการทางการค้าจึงถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

จับตาบอร์ดเก่า “สมัคร “กก.แข่งขันทางการค้า”ต่ออีก 1 วาระ

สำหรับคุณสมบัติผู้สมัครเป็นกรรมาการสรรหา กำหนดว่า  มีอายุไม่ต่ำกว่า 40 - 70 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร และต้องเป็นผู้มีความรู้และมีความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี ในสาขานิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเงิน การบัญชี อุตสาหกรรมการบริหารธุรกิจ การคุ้มครองผู้บริโภค หรือในสาขาอื่น อันเป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูเเลการเเข่งขันทางการค้า 

ทั้งนี้เพื่อครบกำหนดรับสมัครแล้วคณะกรรมการสรรหาจะประกาศรายชื่อผู้สมัคร เพื่อเปิดโอกาสให้มีการคัดค้านแล้วจึงดำเนินขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเท่านั้น จึงมีสิทธิเข้าแสดงความรู้และวิสัยทัศน์โดยกรรมการสรรหา ซึ่งมีเกณฑ์ให้คะแนนรวมทั้งหมด 100 คะแนน แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก คะแนนด้านผลงาน  20 %  ซึ่งพิจารณาจากวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญการปฏิบัติงาน การฝึกอบรมหรือดูงานที่เกี่ยวข้อง กับการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าและอื่น ๆ ที่แสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ หรือ มีประสบการณ์ในสาขาตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า 

ส่วนที่สอง คะแนนด้านความรู้และวิสัยทัศน์ 80 % ซึ่งพิจารณาจากการแสดงความรู้และวิสัยทัศน์ด้วยวาจา ในด้านการกำกับดูแลการแข่งขัน ทางการค้าหรือในด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้า  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้สมัครที่มีคะแนนรวมสูงสุดและมีคะแนนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคะแนนรวมโดยคณะกรรมการสรรหาจะประกาศผลการคัดเลือกเป็นกรรมการการแข่งขันทางการค้า ณ สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

คงต้องจับตาว่า บอร์ดแข่งขันทางการค้าคนเก่า 4 คน จะเขียนใบสมัครลงชิงเก้าอี้”กรรมการการแข่งขันทางการค้า”อีกสมัยหรือไม่ ซึ่งทั้ง 4คน นี้เคยมีบทบาทในการการตัดสินใจกรณีการควบรวมซีพีและโลตัส โดย 2 คนเป็นเสียงข้างน้อยไม่เห็นด้วย และอีก 2 คน เป็นเสียงข้างมากที่ไฟเขียว ทั้งนี้มีกระแสข่าววงในว่า  ทั้ง 4 คนนี้จะลงสมัครเป็นกรรมการอีกครั้ง รวมทั้งจะมีผู้สมัครที่เคยเป็นอธิบดีในกระทรวงพาณิชย์ที่เพิ่งเกษียณราชการไม่กี่ปี ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในแวดวงทางการค้ากระโดดเข้าร่วมวงสมัครด้วย

บอร์ดแข่งขันทางการค้าถือเป็นองค์กรอิสระที่มีความสำคัญในโลกการค้าปัจจุบัน มีหน้าที่สำคัญคือการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม ที่ผ่านมาการทำงานของบอร์ดแข่งขันทางการค้าที่สำคัญและเป็นประวัติศาสตร์ที่ คือ ไฟเขียวดีลการควบรวมธุรกิจแสนล้าน กลุ่มซีพีและเทสโก้โลตัส ท่ามกลางความเป็นห่วงของนักวิชาการที่อาจทำให้เกิดการผูกขาดในตลาดการค้าปลีก  ซึ่งคาดว่า ดีลการควบรวมธุรกิจใหญ่จะตามมาอีกมากตามบริบทของการค้าโลกที่เปลี่ยนแปลงไป บอร์ดแข่งขันทางการค้าชุด 2 ย่อมมีความสำคัญตามไปด้วย คงต้องจับตาม “ผู้สมัคร” จะมีใครบ้างและใครจะได้รับการสรรหาเป็น”บอร์ดแข่งขันทางการค้า”เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ของกฎหมายการแข่งขันทางการค้า