ดีเดย์ 9 ม.ค.นี้ เริ่มตัดแต้มใบขับขี่ 'กรมขนส่ง' เปิดมาตรการอบรมรองรับ

ดีเดย์ 9 ม.ค.นี้ เริ่มตัดแต้มใบขับขี่ 'กรมขนส่ง' เปิดมาตรการอบรมรองรับ

“กรมการขนส่งทางบก” ร่วมสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เริ่ม 9 ม.ค.นี้ ผิดกฎจราจรเตรียมตัดคะแนนใบขับขี่ ขู่เหลือศูนย์จะถูกพักใช้ใบอนุญาต 90 วัน

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า ตามที่นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่า การกระทรวงคมนาคม ได้มอบนโยบายในการป้องกันและรณรงค์ให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และบังคับใช้กฎหมายกับผู้ฝ่าฝืน กรมการขนส่งทางบกขานรับนโยบาย โดยบูรณาการร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการใช้ระบบตัดแต้มใบอนุญาตขับขี่ มาดำเนินการบังคับใช้การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ขับรถให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ซึ่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้กำหนดให้เริ่มมีการใช้ระบบตัดแต้มใบอนุญาตขับขี่ ตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 ในวันที่ 9 ม.ค.2566 โดยจะครอบคลุมใบอนุญาตขับขี่ทุกประเภท และผู้ได้รับใบอนุญาติขับขี่แต่ละรายจะมีคะแนนทั้งหมด 12 คะแนน หากถูกตัดคะแนนเหลือศูนย์จะถูกพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ 90 วัน

สำหรับ มาตรการคืนคะแนนใบอนุญาตขับขี่ทุกประเภท ขบ.ได้บูรณาการร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ และการกระทำความผิดตามกฎหมายของผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ ข้อมูลทะเบียนรถ และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลและการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ดีเดย์ 9 ม.ค.นี้ เริ่มตัดแต้มใบขับขี่ 'กรมขนส่ง' เปิดมาตรการอบรมรองรับ

การคืนคะแนนใบอนุญาตขับขี่

การคืนคะแนน แบ่งเป็นการคืนคะแนนโดยอัตโนมัติ และการคืนคะแนนเมื่อผ่านการอบรมจากกรมการขนส่งทางบก ดังนี้              

1. การคืนคะแนนอัตโนมัติ คะแนนที่ถูกตัดไปในแต่ละครั้ง จะได้รับคืนเมื่อครบกำหนด 1 ปี นับแต่วันกระทำผิดครั้งนั้นๆ  เว้นแต่เป็นกรณีที่ถูกตัดเหลือ 0 คะแนน จะได้รับคืนเมื่อพ้นกำหนดเวลาการสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ โดยได้รับคืนเพียง 8 คะแนน

2. การคืนคะแนนโดยวิธีการเข้ารับการอบรมกับกรมการขนส่งทางบก อีกส่วนหนึ่ง ซึ่งมี 2 กรณี

- กรณีที่คะแนนเหลือน้อยกว่า 6 คะแนน สามารถขอเข้ารับการอบรมจากกรมการขนส่งทางบกได้ แต่อบรมได้เพียงปีละ 2 ครั้ง

- กรณีที่ถูกตัดคะแนนจนเหลือ 0 คะแนน  และต้องการคะแนนกลับคืนมาทั้งหมด 12 คะแนน สามารถขอเข้ารับการอบรมจากกรมการขนส่งทางบกได้

เมื่อผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกรมการขนส่งทางบก ก็จะได้รับคืนคะแนนตามที่กำหนด

ดีเดย์ 9 ม.ค.นี้ เริ่มตัดแต้มใบขับขี่ 'กรมขนส่ง' เปิดมาตรการอบรมรองรับ

สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ซึ่งถูกตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถจนเหลือน้อยกว่า 6 คะแนน มีสิทธิขอเข้ารับการอบรมเพื่อขอคืนคะแนนความประพฤติในการขับรถได้ปีละ 2 ครั้ง ตามรอบปีปฏิทิน โดยมีหลักเกณฑ์การอบรมเพื่อขอคืนคะแนนความประพฤติในการขับรถ ดังนี้

 

การอบรมครั้งที่ 1 ในรอบปีปฏิทิน มีจำนวนทั้งหมด 3 หลักสูตร คือ

- หลักสูตรกรณีขอคืนคะแนนไม่เกินจำนวน 12 คะแนน มีระยะเวลาการอบรมไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง

- หลักสูตรกรณีขอคืนคะแนนไม่เกินจำนวน 9 คะแนน มีระยะเวลาการอบรมไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง

-หลักสูตรกรณีขอคืนคะแนนไม่เกินจำนวน 6 คะแนน มีระยะเวลาการอบรมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง

 

การอบรมครั้งที่ 2 เมื่ออบรมครั้งที่ 1 แล้วถูกตัดคะแนนอีกครั้งในรอบปีปฏิทิน มีจำนวนทั้งหมด 1 หลักสูตร ได้แก่

-หลักสูตรคืนคะแนนกลับมาเป็น 6 คะแนน มีระยะเวลาการอบรมไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง

ส่วนผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ซึ่งถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ ต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรกรณีถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ เพื่อขอคืนคะแนนกลับมาเป็น 12 คะแนน มีระยะเวลาการอบรมไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวต่ออีกว่า หลักสูตรในการอบรม ประกอบด้วย วิชาความรู้พื้นฐาน เช่น สถานการณ์อุบัติเหตุในปัจจุบัน ปัจจัยที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถใช้ถนน และผลกระทบที่เกิดจากอุบัติเหตุ รวมถึงวิชาความรู้ตามข้อหาความผิดที่ผู้เข้ารับการอบรมได้กระทำ เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กำหนดแล้ว ต้องเข้ารับการทดสอบและต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จึงจะถือว่าผ่านการอบรมและทดสอบ

แต่ถ้าไม่ผ่านสามารถแก้ตัวใหม่เป็นครั้งที่ 2 ในวันเดียวกัน หากยังไม่ผ่านการทดสอบอีกจะออกใบนัดมาทำการทดสอบแก้ตัวใหม่เป็นครั้งที่ 3 ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่เข้ารับการทดสอบครั้งแรกไม่ผ่าน เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ผ่านการอบรมและการทดสอบแล้ว ขบ.จะแจ้งผลการอบรมและการทดสอบให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อดำเนินการคืนคะแนนต่อไป

ด้าน พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์  กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. กล่าวว่า สาระสำคัญของระบบนี้ คือ กำหนดให้ผู้ที่มีใบอนุญาตขับขี่แต่ละราย จะมีคะแนนความประพฤติคนละ 12 คะแนน  (ไม่ว่าผู้นั้นจะได้รับใบอนุญาตขับขี่กี่ชนิดก็ตาม) หากทำผิดตามกฎจราจรในข้อหาที่ระบุไว้ จะถูกตัดคะแนนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด ดังนี้

1. กลุ่มความผิดหลักที่เป็นปัจจัยในการเกิดอุบัติเหตุ (20 ฐานความผิด) จะถูกตัดคะแนนเมื่อทำผิดทันที โดยความผิดในกลุ่มนี้แบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่

- ตัด 1 คะแนน  เช่น ขับรถเร็วเกินกำหนด ไม่สวมหมวกนิรภัย ไม่รัดเข็มขัดนิรภัย ไม่หยุดให้คนข้าม ทางม้าลาย ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ  

- ตัด 2 คะแนน  เช่น  ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร (ฝ่าไฟแดง)  

- ตัด 3 คะแนน  เช่น ขับรถชนแล้วหนี

- ตัด 4 คะแนน  เช่น เมาแล้วขับ ขับรถในขณะเสพยาเสพติด

2. กลุ่มความผิดอื่นๆ ตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก และกฎหมายที่เกี่ยวกับรถหรือการใช้ทาง จำนวน 42 ฐานความผิด ตามบัญชีท้ายระเบียบ  ความผิดกลุ่มนี้จะถูกตัดคะแนนเฉพาะกรณีไม่ชำระค่าปรับตามใบสั่งในเวลาที่กำหนดเท่านั้น  เช่น ฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจรในทาง  จอดในที่ห้ามจอด  ไม่แสดงใบอนุญาตขับขี่ขณะขับรถ เป็นต้น

โดยวิธีการตัดคะแนนนั้น จะดำเนินการโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ใช้ระบบฐานข้อมูลใบสั่ง PTM ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการบันทึกการทำผิดกฎจราจรและตัดคะแนนในแต่ละครั้ง 

การสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ หากผู้ขับขี่ถูกตัดคะแนนจนเหลือ 0 คะแนน จะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ หรือห้ามขับรถ (ทุกประเภท) เป็นเวลา 90 วัน โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเป็นผู้มีหนังสือแจ้งคำสั่งดังกล่าว และหากฝ่าฝืนไปขับรถในขณะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 156 

ทั้งนี้ หากถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่เป็นครั้งที่ 3 ภายใน 3 ปี อาจจะถูกสั่งพักใช้มากกว่า 90 วัน และหากยังถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่อีกเป็นครั้งที่ 4 อาจถูกพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่