Sustainability Forum “รัฐ-เอกชน” ผนึกพัฒนาเพื่อยั่งยืน

Sustainability Forum “รัฐ-เอกชน” ผนึกพัฒนาเพื่อยั่งยืน

“กรุงเทพธุรกิจ” เปิดเวทีสัมมนา Sustainability Forum 2023 เพื่อนำเสนอแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรระหว่างประเทศ

เวทีสัมมนา Sustainability Forum 2023 เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2565 ที่โรงแรมแกรนไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ มีการนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อความยั่งยืนของภาคธุรกิจและภาคเอกชน โดยมี "วราวุธ ศิลปอาชา" รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “Roadmap Thailand to COP27”

นายวราวุธ ชี้ให้เห็นถึงการดำเนินการตามแผนตามเป้าหมายที่ได้ประกาศไว้ใน COP26 คือ การเดินหน้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ในปี 2065 สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม คือ การที่ไทยร่วมมือกับสวิตเซอร์แลนด์ในเรื่องของคาร์บอนเครดิต

Sustainability Forum “รัฐ-เอกชน” ผนึกพัฒนาเพื่อยั่งยืน

รวมทั้งหลังจากนี้ไทยต้องจัดทำแผนดำเนินการการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในระดับจังหวัด แนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกในระดับอำเภอ ตำบล หมู่บ้านประชาชนต้องปรับตัวให้เข้าสู่ Low Carbon Society ต้องสื่อสารทุกภาคส่วนให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานระดับโลก รวมถึงเสริมสร้างกลไกการมีส่วนร่วมของภาครัฐและภาคเอกชนขับเคลื่อนการจัดทำ Green Taxonomy ที่สอดคล้องกับมาตรการการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด หรือ Nationally Determined Contributions (NDCs)
 

Sustainability Forum “รัฐ-เอกชน” ผนึกพัฒนาเพื่อยั่งยืน

"ฐาปน สิริวัฒนภักดี" กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ธุรกิจพลิกยุทธศาสตร์รับความยั่งยืนโลก” ว่า เอกชนให้ความสำคัญกับการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น เนื่องจากปฏิเสธไม่ได้ว่าภาคธุรกิจเป็นส่วนสำคัญในการสร้างผลกระทบต่อโลก มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติมาผลิตสินค้าและบริการเพื่อสร้างการเติบโต แต่อีกมิติสิ่งที่ผู้ประกอบการดำเนินการ ล้วนผลิตเพื่อตอบสนองการบริโภคของประชากรโลกทั้งสิ้น


Sustainability Forum “รัฐ-เอกชน” ผนึกพัฒนาเพื่อยั่งยืน
“ศุภชัย เจียรวนนท์” ประธานคณะผู้บริหาร บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด บรรยายพิเศษหัวข้อ “Sustainability Mega Trend 2023” ว่า เครือซีพีได้ประกาศยุทธศาสตร์ และเป้าหมายความยั่งยืนสู่ปี 2030 ภายใต้ยุทธศาสตร์ 3 Hs คือ Heart – Living Right, Health-Living Well และ Home-Living Together รวม 15 เป้าหมายในดำเนินธุรกิจด้วยความยั่งยืน

รวมทั้งเครือซีพีมีแผนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานให้ลดลงทุกปี ซึ่งต้องเริ่มตั้งแต่ต้นน้ำ-ปลายน้ำ ไปจนถึงห่วงโซ่อุปทาน และซัพพลายเชนทั้งหมด

Sustainability Forum “รัฐ-เอกชน” ผนึกพัฒนาเพื่อยั่งยืน
“อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) บรรยายพิเศษในหัวข้อ “เปิดแผนธุรกิจสู่องค์กรยั่งยืน” ว่า เทรนด์ของเรื่องพลังงานจะไปสู่เรื่อง “Go green” และ “Go electric” มากขึ้นซึ่งเป็นการจัดการพลังงานสะอาดจากต้นทางคือการผลิตไฟฟ้า หากสามารถที่จะจัดการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดได้ก็จะช่วยลดการปล่อยคาร์บอนออกสู่ชั้นบรรยากาศได้ดีขึ้น โดยการมุ่งไปสู่พลังงานสะอาด ปตท.มีเป้าหมายในการเป็นองค์กร “NetZero” ในปี 2050
Sustainability Forum “รัฐ-เอกชน” ผนึกพัฒนาเพื่อยั่งยืน

“ฮาลาลด์ ลิงค์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บี.กริม พาวเวอร์ กล่าวว่า บีกริม ตั้งเป้าว่าจะเป็นองค์กร net zero ในปี 2050 โดยมีเป้าหมายที่จะผลิตไฟฟ้าให้ได้ 1 หมื่นเมกะวัตต์ภายในปี 2030 โดยเริ่มขยายธุรกิจไปประเทศอื่นจากที่ลงทุนในไทยและเวียดนาม แต่ขยายไปประเทศอื่นมากขึ้น

สำหรับแนวคิดการสร้างความยั่งยืนในองค์กรและการทำให้พนักงานในองค์กรมีส่วนร่วม คือ การประยุกต์หลักศาสนามาใช้ โดยการทำธุรกิจต้องทำด้วยความโอบอ้อมอารีใช้ความเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ซึ่งเป็นหลักการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่อยู่ในทุกศาสนา และสอดคล้อง Social development goal ของสหประชาชาติ (UN) 

Sustainability Forum “รัฐ-เอกชน” ผนึกพัฒนาเพื่อยั่งยืน

“สเตฟาน นูสส์” Cluster President & CEO Thailand ,Mynmar ,Laos ,Schneider Electric กล่าวว่า เมกะเทรนด์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงโลกในวันนี้ มี 3 เรื่องหลักด้วยกัน คือ

1.Digitalization ซึ่งมีตัวเร่งจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ทำให้เทรนด์การเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

2.Electrification การเปลี่ยนแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าซึ่งเห็นได้จากสิ่งของรอบตัวในทุกวันนี้ตั้งแต่ในบ้าน ออฟฟิศและการเดินทาง

3.Sustainability เทรนด์ความยั่งยืนที่ทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนและร่ววกันพูดถึงในวันนี้

Sustainability Forum “รัฐ-เอกชน” ผนึกพัฒนาเพื่อยั่งยืน

“กีต้า ซับบระวาล” ผู้ประสานงานสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย กล่าวในหัวข้อ “Investment in Nature and Biodiversity” ว่า ความมุ่งมั่งของทุกภาคส่วนในประเทศไทยในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นสิ่งที่ดี แต่การจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต้องมีเป้าหมายชัดเจน มีการกำหนดโดยรัฐบาล มีการจัดหาเงินทุนภายในประเทศ เพื่อจัดหาทรัพยากรมาสนับสนุนเกี่ยวกับการเรียนรู้นำไปสู่การเกิดสังคมคาร์บอนต่ำขึ้นจริง

รวมทั้งมี Special Talk หัวข้อ “องค์กร วิถีนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน” 

Sustainability Forum “รัฐ-เอกชน” ผนึกพัฒนาเพื่อยั่งยืน

“ดวงกมล ลิมป์พวงทิพย์” ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจ SME ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การดำเนินธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยคำนึงและเชื่อมโยงถึงมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล หรือ ESG มีความสำคัญอย่างมากต่อองค์กรธุรกิจในทุกวันนี้จนนำไปสู่การขับเคลื่อนภารกิจร่วมกันรับผิดชอบลดภาวะโลกร้อน (NET ZERO) และมีการยกระดับเพิ่มเป็นข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ

Sustainability Forum “รัฐ-เอกชน” ผนึกพัฒนาเพื่อยั่งยืน

"ภัคพล เลี่ยวไพรัตน์” รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทยึดมั่นนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (ESG & Bio Circular-Green Economy-BCG) มุ่งเน้นการเติบโตอย่างสมดุลในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นบริษัทที่เติบโตอย่างยั่งยืนได้รับความเชื่อถือในระดับสากล

Sustainability Forum “รัฐ-เอกชน” ผนึกพัฒนาเพื่อยั่งยืน
“แดน ปฐมวาณิชย์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ NRF กล่าวว่า NRF ในฐานะอุตสาหกรรมอาหารได้ทำการเข้าร่วมกับสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็ก (GCNT) และสนใจนำเอาเรื่อง SDG มาเป็น KPI ของบริษัท และเริ่มเข้าใจความสำคัญของปัญหา นำเรื่องของเป้าหมายที่ 13 คือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มาสู่ S-Curve ใหม่ เปลี่ยน Mission โดยมองการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยเฉพาะในกระบวนการต้นน้ำ

...

ภาพภายในงานสัมมนา
 

Sustainability Forum “รัฐ-เอกชน” ผนึกพัฒนาเพื่อยั่งยืน Sustainability Forum “รัฐ-เอกชน” ผนึกพัฒนาเพื่อยั่งยืน Sustainability Forum “รัฐ-เอกชน” ผนึกพัฒนาเพื่อยั่งยืน Sustainability Forum “รัฐ-เอกชน” ผนึกพัฒนาเพื่อยั่งยืน Sustainability Forum “รัฐ-เอกชน” ผนึกพัฒนาเพื่อยั่งยืน Sustainability Forum “รัฐ-เอกชน” ผนึกพัฒนาเพื่อยั่งยืน Sustainability Forum “รัฐ-เอกชน” ผนึกพัฒนาเพื่อยั่งยืน Sustainability Forum “รัฐ-เอกชน” ผนึกพัฒนาเพื่อยั่งยืน Sustainability Forum “รัฐ-เอกชน” ผนึกพัฒนาเพื่อยั่งยืน Sustainability Forum “รัฐ-เอกชน” ผนึกพัฒนาเพื่อยั่งยืน Sustainability Forum “รัฐ-เอกชน” ผนึกพัฒนาเพื่อยั่งยืน Sustainability Forum “รัฐ-เอกชน” ผนึกพัฒนาเพื่อยั่งยืน