รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) (25 พฤศจิกายน 2565)

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) (25 พฤศจิกายน 2565)

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (65/66) 2420-2600 ข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี) 1800-1900 ข้าวขาว 5% 1450 ข้าวนึ่ง 100% สีอ่อน 1460-1470

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) (25 พฤศจิกายน 2565)