ดีบุก เมตริกตันละ 808,230.00 ตะกั่ว เมตริกตันละ 76,610.00

ดีบุก	เมตริกตันละ 808,230.00 ตะกั่ว เมตริกตันละ 76,610.00

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

ดีบุก	เมตริกตันละ 808,230.00 ตะกั่ว เมตริกตันละ 76,610.00