เกษตรร่วมเอกชน ชูแบรนด์ส่งออก "ผลไม้ไทย ผลไม้คุณภาพ" ทวนสอบได้ตลอดห่วงโซ่

เกษตรร่วมเอกชน ชูแบรนด์ส่งออก "ผลไม้ไทย ผลไม้คุณภาพ" ทวนสอบได้ตลอดห่วงโซ่

กรมวิชาการเกษตร ยกระดับมาตรฐานผลไม้ไทยรักษาตลาดส่งออก จับมือผู้ประกอบการเร่งพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับตลอด Supply Chain นำร่อง 2 ผลไม้ยอดนิยมทุเรียนและลำไยส่งออกไปจีน ชูแบรนด์“ผลไม้ไทย ผลไม้คุณภาพ”

นายระพีภัทร์  จันทรศรีวงศ์  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า กรมวิชาการเกษตรได้ดำเนินการยกระดับมาตรฐานผลไม้ไทยเพื่อการส่งออก “ผลไม้ไทย ผลไม้คุณภาพ” (Premium Thai Fruits)  เพื่อสร้างจุดเด่นให้สามารถแข่งขันได้ และรักษาตลาดการส่งออกผลไม้ที่สำคัญในตลาดจีน

เกษตรร่วมเอกชน ชูแบรนด์ส่งออก "ผลไม้ไทย ผลไม้คุณภาพ" ทวนสอบได้ตลอดห่วงโซ่ เกษตรร่วมเอกชน ชูแบรนด์ส่งออก "ผลไม้ไทย ผลไม้คุณภาพ" ทวนสอบได้ตลอดห่วงโซ่ เกษตรร่วมเอกชน ชูแบรนด์ส่งออก "ผลไม้ไทย ผลไม้คุณภาพ" ทวนสอบได้ตลอดห่วงโซ่

โดยมอบหมายให้ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน ร่วมกับ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 เขตที่ 6 เขตที่ 7 สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร  และกลุ่มผู้ประกอบการส่งออกผลไม้ไทยไปจีน (สมาคมการค้าผลไม้ยุคใหม่) จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับ ตลอด supply chain นำร่องในผลไม้ ทุเรียน และลำไยส่งออกไปจีน  

 

      เพื่อให้สามารถตรวจสอบกระบวนการผลิตผลไม้ในสวนของเกษตรกร แหล่งที่มาของผลไม้จากสวน การคัดบรรจุ การรับรองสุขอนามัยพืช และกระบวนการขนส่งโลจิสติกส์ ไปจนถึงด่านนำเข้าที่ประเทศจีนให้สามารถทวนสอบและติดตามข้อมูลในทุกขั้นตอนได้ ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในประเทศจีน

 กรมวิชาการเกษตร มีความพร้อมในการให้บริการขึ้นทะเบียนสวน (GAP) ให้กับเกษตรกร  รวมถึงการเปลี่ยนรหัสรับรอง GAP ในรูปแบบใหม่ การลดปัญหาการปนเปื้อนของเชื้อโควิด-19 ในผลไม้ส่งออกไปจีนตามมาตรการ GMP Plus ในโรงคัดบรรจุผลไม้สด  ตามนโยบายของจังหวัดจันทบุรี    รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพและรับรองสุขอนามัยพืช ทุเรียนสด และลำไยสดตามเงื่อนไขในพิธีสารส่งออกไปจีน

 

คาดว่าในฤดูกาลผลไม้ภาคตะวันออก ปี 2566 ที่จะมาถึงนี้จะสามารถส่งออกลำไยสดจากแปลงเกษตรกรที่สามารถส่งไปจีนได้จำนวน 11,228 แปลง  ปริมาณไม่น้อยกว่า 300,000 ตัน  และทุเรียนสด 27,276 แปลง  ปริมาณไม่น้อยกว่า  1,000,000 ตัน 

นอกจากนี้ ระบบการขอใบรับรองสุขอนามัยพืชแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ePhyto System) สามารถเก็บข้อมูลในทุกขั้นตอนการผลิต  โดยอยู่ระหว่างการเจรจาทางเทคนิคเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์กับจีน  จึงสร้างความเชื่อมั่นได้ว่าการส่งออกผลไม้สดไทยไปตลาดจีนเป็นผลไม้ที่มีคุณภาพมาจากสวนของเกษตรกรไทย  และคัดบรรจุตามมาตรฐานโรงคัดบรรจุผลไม้สด ได้รับความเชื่อถือในมาตรฐาน ตรวจสอบย้อนกลับได้ เป็น “ผลไม้ไทย ผลไม้คุณภาพ” (Premium Thai Fruits)