จับตา ครม.1 พ.ย.ถกกม.ต่างชาติซื้อที่ดิน ทบทวนแผนMROเมืองการบิน ‘อีอีซี’

จับตา ครม.1 พ.ย.ถกกม.ต่างชาติซื้อที่ดิน ทบทวนแผนMROเมืองการบิน ‘อีอีซี’

“ประยุทธ์”ถก ครม.โค้งสุดท้ายประชุมเอเปค สั่งทุกกระทรวงเตรียมพร้อมหลังทราบรายชื่อผู้นำทุกประเทศที่เข้าร่วม สกพอ.เสนอทบทวนแผนเมืองการบินภาคตะวันออก ทส.เสนอแผนจัดการขยะแห่งชาติ

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (1 พ.ย.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุม โดยการประชุม ครม.ในวันนี้คาดการณ์ว่า นายกรัฐมนตรีจะได้กำชับกับรัฐมนตรีทุกกระทรวงในการเตรียมความพร้อมการจัดงานประชุมสุดยอดผู้นำเอเปค ที่กรุงเทพฯ ในวันที่ 14-18 พ.ย.นี้หลังจากที่กระทรวงการต่างประเทศ ได้รายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมความพร้อมเอเปคถึงรายชื่อของผู้นำ และผู้แทนพิเศษที่จะเดินทางมาร่วมประชุมสุดยอดผู้นำที่ประเทศไทย 

นอกจากนั้นนายกรัฐมนตรีอาจจะมีการหารือเพิ่มเติมถึงกระแสข่าวเรื่องการแก้ฯกฎกระทรวงมหาดไทยเรื่องแก้ไขให้ต่างชาติลงทุนไม่ต่ำกว่า 40 ล้านบาท คงเวลาเงินลงทุนไว้ไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยล่าสุด ครม.เห็นชอบในหลักการอยู่ระหว่างให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจร่างและปรับปรุงร่างกฎกระทรวงโดยล่าสุด นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี จะมีการรับฟังข้อเสนอทุกด้านเพื่อปรับปรุงให้กฎกระทรวงนี้มีความครอบคลุม และเหมาะสมมากที่สุด

สำหรับวาระการประชุมที่น่าสนใจได้แก่ สำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก  (สกพอ.) เสนอขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขออนุมัติโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาแลเมืองการบินภาคตะวันออก ที่จากเดิม ครม.อนุมัติให้มีโครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน (MRO) ในพื้นที่ โดยให้กองทัพเรือ ดําเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์ซ่อมบํารุง อากาศยานใหม่ ได้แก่ โรงซ่อมอากาศยาน โรงพ่นสีอากาศยาน อาคารซ่อมบริภัณฑ์ อาคารสาธารณูปโภค และอาคารสนับสนุนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) (บมจ. การบินไทย) ร่วมลงทุนกับเอกชนเพื่อ ออกแบบ จัดหา และติดตั้งอุปกรณ์และเครื่องมือในอาคารศูนย์ซ่อมบํารุงฯ ให้บริการ และการซ่อมบํารุงรักษาของโครงการฯ เป็นเวลาไม่เกิน 50 ปี โดยรายละเอียดเป็นไป ตามหลักการของโครงการฯ ซึ่ง กพอ. ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

อย่างไรก็ตามปัจจุบันโครงการ MRO ไม่ได้อยู่ในแผนโครงการหลักของอีอีซีที่ต้องเร่งรัดสร้างให้แล้วเสร็จในปี 2568 ประกอบกับการบินไทยเพิ่งสามารถกลับมาเดินหน้าแผนฟื้นฟูกิจการได้ การลงทุนในโครงการนี้จะต้องปรับรูปแบบให้สอดคล้องปัจจุบัน

สำนักปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี เสนอให้นาคเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติประเภทสัตว์ในตำนาน

สทนช.เสนอขอรับการสนับสนุนการดำเนินโครงการซ่อมแซมแหล่งน้ำขนาดเล็กของส่วนราชการที่ยังไม่ได้ถ่ายโอนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปี พ.ศ.2565 - 2570 ของมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ

กระทรวงคมนาคมเสนอขอความเห็นชอบการขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากสำนักงานส่งเสริมการค้าและพัฒนาแห่ง สหรัฐอเมริกา เพื่อดำเนินโครงการศึกษาจัดทำแผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการขนส่งต่อเนื่องอย่างบูรณาการ ของประเทศไทย ( Thailand Integrated Logistics and Intermodal Transport Development Plan)

การปรับปรุงหลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบองค์การมหาชน

สำหรับวาระเพื่อทราบ ได้แก่  รายงานผลการเดินทางเยือนราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

กระทรวงทรัพยากรฯเสนอแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะของประเทศ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2565 - 2570)

กระทรวงการคลังเสนอรายงานประจำครึ่งปี (มกราค - มิถุนายน 2565) ของธนาคารแห่งประเทศไทย

กระทรวงการคลังคายงานการพิจารณาความเหมาะสมของอัตราการเรียกเก็บเงินนำส่งจากสถาบันการเงิน

กระทรวงแรงงานเสนอรายงานสถานการณ์เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

สรุปรายงานการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 16 (ระหว่างวันที่1 มกราคม 2564 - 31 กรกฎาคม 2565)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานลำห้วยผาก เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่ชลประทานพ.ศ...

กระทรวงพาณิชย์เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดแบบเครื่องหมายคำรับรองเครื่องชั่งตวงวัด (ฉบับที่...) พ.ศ....

สำนักงาน ป.ป.ง.เสนอรายงานผลการพิจรณาตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิกรวิสามัญพิจารณาร่งพระราชบัญญัติป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่... พ.ศ...ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา