กรมวิชาการเกษตรแจง อลงกรณ์ สั่งย้าย ผอ.สำนักวิจัย จันทบุรี ตามฤดูกาล

กรมวิชาการเกษตรแจง อลงกรณ์ สั่งย้าย ผอ.สำนักวิจัย จันทบุรี ตามฤดูกาล

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ยืนยันย้ายชลธี ตามฤดูกาล เหตุครบวาระ 4 ปี เผยตำแหน่งใหม่ ใหญ่ ขึ้นคุมมาตรฐาน พืชผัก ผลไม้ส่งออก และออกใบอนุญาต GAP และ GMP ทั้งประเทศ

นายระพีภัทร์  จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ได้เข้าชี้แจง คณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการ ผลไม้ หรือ Fruit Board เมื่อวันที่ 27 ตค 65 ถึงการโยกย้ายนายชลธี นุ่มหนู ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและ พัฒนาการเกษตรที่ 6  (ผอ.สวพ.  6) ว่าเป็นการโยกย้ายตามฤดูกาล ที่ทราบกันอยู่แล้วว่าเดือนตุลาคม จนถึงปลายปี เป็นช่วงฤดูกาลปกติของการโยกย้ายราชการ ซึ่งนายชลธี จะครบวาระ 4 ปี การโยกย้าย จึงเป็นไปตามกฎระเบียบราชการ โดยเฉพาะตามกฎระเบียบของข้าราชการพลเรือน

กรมวิชาการเกษตรแจง อลงกรณ์ สั่งย้าย ผอ.สำนักวิจัย จันทบุรี ตามฤดูกาล

ทั้งนี้ตำแหน่งที่กรมมีปรับย้ายนั้น เป็นการขยับขึ้นสู่ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบและ รับรองมาตรฐานสินค้าพืช (ผอ.กมพ) ซึ่งถือว่าเป็นตำแหน่งหลักที่สำคัญของกรมวิชาการเกษตรในการควบคุม คุณภาพมาตรฐาน พืช ผัก ผลไม้ และออกใบอนุญาต GAP และ GMP ทั้งประเทศ

" เป็นตำแหน่งที่จะเอื้อการทำงานให้นายชลธี ให้ได้มีบทบาท อำนาจ หน้าที่มากกว่าการเป็น ผอ.สวพ. เขต 6 ที่ดูแลเพียงไม่กี่จังหวัดในภาคตะวันออกเท่านั้น เป็นโอกาสที่จะเอาความสามารถมาเป็นลมใต้ปีกของคนในกรมวิชาการเอาประสบการณ์ซึ่งเป็นที่ประจักษ์เรื่องทุเรียนและผลไม้ในพื้นที่ภาคตะวันออก

มาขยายผลถ่ายทอดการเรียนรู้ให้หน่วยงาน เพื่อนราชการ หรือผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ได้รับโอกาส ได้รับไม้ต่อ สร้างระบบให้มีประสิทธิภาพและเกิดความโปร่งใสในการทำงาน เพื่อพัฒนาการทำงานด้านส่งออกผลไม้ ของประเทศให้ดียิ่งขึ้นทุกภูมิภาค อีกทั้งจะเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างผลงานขึ้นตำแหน่งรองอธิบดีได้ในอนาคต เพราะอายุราชการเหลือถึง 5 ปี" นายระพีภัทร์กล่าว

อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่า การที่นายชลธี รับราชการในจังหวัดจันทบุรีเพียงจังหวัดเดียว ตั้งแต่ ซี 1 - ซี 9 ติดต่อกัน รวมกันนานถึง 32 ปี โดยไม่เคยมีการย้ายออกไปรับราชการนอกจังหวัดจันทบุรีเลย จึงเกิดความรัก ความผูกพันในพื้นที่มาก แต่ทั้งนี้การแต่งตั้ง ดังกล่าวจะนับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับพี่น้องเกษตรกร ประชาชน และประเทศชาติ หากนายชลธีนำประสบการณ์ที่ทำสำเร็จมาแล้วใน สวพ. เขต 6 นำไปขยายผลให้กับจังหวัด และภูมิภาคอื่น ๆ ทั่วทั้งประเทศ เพราะทุเรียน ลำไย มังคุด ไม่ได้มีเฉพาะจันทบุรี ระยอง และตราด เท่านั้น แต่ยังมีมากในจังหวัดอื่น ๆ ทั้งในภาคเหนือ และภาคใต้

 ดังนั้น หากนายชลธี ผนึกกำลังร่วมกันทำงานเป็นทีม กับนายพิทวัฒน์ อ่อนทองหลาง ผอ.สวพ. เขต 6 คนใหม่ พร้อมปฏิบัติหน้าที่ใหม่ในฐานะ ผอ.กมพ. ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงในการควบคุมคุณภาพมาตรฐาน พืช ผัก ผลไม้ และออกใบอนุญาต GAP และ GMP ทั้งประเทศ จะทำให้พืชผัก และผลไม้ไทย ไม่ใช่เฉพาะ แค่ทุเรียน ขยายศักยภาพการส่งออกได้อย่างมหาศาล และสร้างรายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นให้กับพี่น้องเกษตรกรและประชาชนทั่วประเทศ

และในกรณีที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษในเหตุสำคัญ เช่น การรับรองการออกรหัสแปลง GAP ใหม่ที่มีอยู่เป็นจำนวนมากทั่วประเทศในขณะนี้การขยายการตรวจรับรองมาตรฐาน GMP Plus เพื่อป้องกัน โรคโควิด สำหรับโรงคัดบรรจุผลไม้ในภูมิภาคต่างๆ และการเฝ้าระวังและป้องกันพืช ผัก ผลไม้ด้อยคุณภาพ เช่น ปัญหา ทุเรียนอ่อน รวมถึง การลงพื้นที่ให้คำแนะนำการควบคุมดูแลคุณภาพมาตรฐานสินค้าพืช ผัก และ ผลไม้ ทางกรมวิชาการเกษตรก็พร้อมอนุมัติให้ลงพื้นที่ไปปฏิบัติราชการในพื้นที่นั้น ๆ ได้ทุกภูมิภาค ทุกจังหวัด ซึ่งเป็นภารกิจงานหลักของ ผอ.กมพ โดยตรง

 อนึ่ง ว่าที่ ผอ สวพ. เขต 6 ท่านใหม่ (นายพิทวัฒน์ อ่อนทองหลาง) มีความคุ้นเคยในพื้นที่ภาคตะวันออก เป็นอย่างดี เนื่องจาก ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการส่งออกสินค้าเกษตร ณ ด่านตรวจพืช สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร ระยะเวลากว่า 20 ปี โดยเฉพาะปฏิบัติงานควบคุม - การตรวจรับรอง การส่งออกผลไม้ภาคตะวันออก และภาคใต้ ร่วมกับ สวพ. เขต 6 และ สวพ. เขต 7

 

อีกทั้งยังทำหน้าที่ วิทยากรหลักของกรมวิชาการเกษตร บรรยาย “การตรวจและรับรองสุขอนามัยพืชสำหรับผลไม้ทั้งเปลือก (ทุเรียน, มังคุด) ส่งออก ไปประเทศจีน แก่ผู้ประกอบการส่งออกและผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุผลไม้” ภาคตะวันออกร่วมกับ สวพ. เขต 6 และภาคใต้ร่วมกับ สวพ. เขต 7 มาโดยตลอด รวมถึงยังเป็นผู้ร่วมจัดทำ มาตรการตรวจและรับรองสุขอนามัยพืชสำหรับผลไม้(ทุเรียน) ส่งออกไปประเทศจีน ในพื้นที่ภาคตะวันออกและพื้นที่ภาคใต้ระหว่างปี 2561 - 2564

สำหรับ การดำรงตำแหน่งสำคัญ ๆ ของนายพิทวัฒน์ อ่อนทองหลาง ได้แก่ ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช หัวหน้าด่านตรวจพืชท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี หัวหน้าด่านตรวจพืชท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หัวหน้าด่านตรวจพืชท่าอากาศยานดอนเมือง หัวหน้าด่านตรวจพืชสะเดา จังหวัดสงขลา หัวหน้าด่านตรวจพืชอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว