นายกฯ มอบรางวัลอุตสาหกรรมประจำปี 2565 ขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน

นายกฯ มอบรางวัลอุตสาหกรรมประจำปี 2565 ขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน

"ประยุทธ์" มอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ.2565 (The Prime Minister's Industry Award 2022) แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมชั้นนำของไทย 57 ราย ตอกย้ำความสำเร็จการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมดำเนินธุรกิจสู่ความยั่งยืน

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ในวันนี้ (5 ต.ค.) กระทรวงอุตสาหกรรมได้รับเกียรติจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการมอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2565 (The Prime Minister's Industry Award 2022) ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดต่อเนื่องทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 ปีนี้นับเป็นปีที่ 30

ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมได้ดำเนินการตามแนวนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมและสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมของประเทศให้มีศักยภาพในทุกด้าน ประกอบด้วยด้านพลังงาน เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อลดต้นทุนของผู้ประกอบการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อแข่งขันได้ในเวทีการค้าโลก

นอกจากนี้ ยังเน้นย้ำภาคอุตสาหกรรมให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม อยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างสันติและมีความสุข สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชุมชน 

 

"รางวัลอุตสาหกรรมมีเป้าหมายประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทุกระดับที่มีความเป็นเลิศในแต่ละด้าน ทั้งด้านคุณภาพ ความปลอดภัย การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พลังงาน ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรม” 

นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า ปีนี้กระทรวงอุตสาหกรรมมอบหมายให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เป็นหน่วยงานหลักในการจัดงานรางวัลอุตสาหกรรม มีสถานประกอบการผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลจากนายกรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น 57 ราย รางวัล 15 ประเภท ซึ่งทุกรายได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะทำงานแต่ละประเภทรางวัลอย่างเข้มงวดหลายด้าน แม้จะอยู่ภายใต้สถานการณ์โควิด-19

โดยรางวัลทั้ง 15 ประเภท ประกอบด้วย 1.รางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม จำนวน 1 รางวัล คัดเลือกจากสถานประกอบการที่เคยได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 ประเภท และเป็นสถานประกอบการที่มีการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีมาตรฐานการผลิตในระดับสากล และมีความเป็นเลิศทั้งในด้านการผลิต การตลาด และการลงทุน มีการนำความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่

รวมทั้ง นวัตกรรมมาใช้ในการเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจของตนเอง และสามารถสร้างการพัฒนาให้กับอุตสาหกรรมในภาพรวมได้อย่างชัดเจน ซึ่งผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยมในปีนี้ ได้แก่ บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน) 

2.รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น แบ่งออกเป็น 9 ประเภท ได้แก่ 1.ประเภทการเพิ่มผลผลิต  2.ประเภทการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 3.ประเภทการบริหารความปลอดภัย 4.ประเภทการบริหารงานคุณภาพ 5.ประเภทการจัดการพลังงาน

6.ประเภทการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 7.ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ 8.ประเภทความรับผิดชอบต่อสังคม 9.ประเภทเศรษฐกิจหมุนเวียน มีผู้ประกอบการได้รับรางวัล จำนวน 36 ราย

3.รางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น แบ่งเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 1.ประเภทการบริหารจัดการ 2.ประเภทการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ 3. ประเภทการจัดการเทคโนโลยีเชิงนวัตกรรม 4.ประเภทการบริหารธุรกิจสู่สากล และ 5.ประเภทการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มีผู้ประกอบการได้รับรางวัล จำนวน 20 ราย