เปิดแฟ้ม ครม. 5 ต.ค.เคาะวันหยุดพิเศษเอเปค – รถไฟฯขอกู้เพิ่ม 1.5 หมื่นล้าน

เปิดแฟ้ม ครม. 5 ต.ค.เคาะวันหยุดพิเศษเอเปค – รถไฟฯขอกู้เพิ่ม 1.5 หมื่นล้าน

จับตาวาระ ครม. วันนี้ "ประยุทธ์" นั่งหัวโต๊ะประชุม ครม.อีกครั้งหลังหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปหลายสัปาดาห์ ครม.ถกแก้ปัญหาอุทกภัยฯเตรียมเคาะวันหยุดพิเศษเอเปค การรถไฟฯขอเงินกู้เสริมสภาพคล่อง 1.5 หมื่นล้าน

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (5 ต.ค.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม กลับมาทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม ครม.ตามปกติหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้โดยให้นับการเริ่มระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเมื่อตอนที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ประกาศใช้ในปี 2560 

ทั้งนี้พล.อ.ประยุทธ์จะได้หารือกับ ครม.เรื่องการรับมือและบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัยในหลายจังหวัดที่จะต้องเตรียมการในเรื่องการให้ความช่วยเหลือ ทั้งที่อยู่อาศัย สินค้าเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากในพื้นที่เพาะปลูก

ส่วนวาระเพื่อพิจารณาที่น่าสนใจได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศ เสนอการกำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ ในช่วงการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันพุธที่ 16 พ.ย. ถึงศุกร์ที่ 18 พ.ย. 2565 เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาด้านการจราจร อำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั้งเพื่อให้การอารักษาและรักษาความปลอดภัย

กระทรวงการคลังเสนอ การโองินหรือสินทรัพย์ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเพื่อชำระคืนต้นเงินกู้และ ดอกเบี้ย FIDF1 และ FIDF3

กระทรวงคมนานคมเสนอขออนุมัติกู้เงินเพื่อใช้ในการดำเนินงาน ( กรณีรายได้ไม่เพียงพอสำหรับรายจ่าย) วงเงิน 15,200 ล้านบาท และกู้เงินระยะสั้น วงเงิน 1,500 ล้านบาท ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สำหรับวาระเพื่อทราบได้แก่ สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอรายงานสถานภาพร่างกฎหมาย สถานะ ณ วันที่ 29 กันยายน 2565

รายงานเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหา และบรรเทา ผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) (ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี ณ วันที่ 27 กันยายน 2565)

 

การรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไตรมาสที่ 2 /2565 และแนวโน้มไตรมาสที่ 3 /2565 และรายงานภาวะ เศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนกรกฎาคม 2565

ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนสิงหาคม 2565

สำนักงาน ก.พ.ร.เสนอรายการรายงานผลการทบทวนและปรับปรุงระยะเวลาการพิจารณาอนุญาติของหน่วยงานของรัฐ

กระทรวงเกษตรเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกรเป็น มาตรฐานบังคับ พ.ศ...

สนง.ปปง.รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

กระทรวงการคลังเสนอร่างกฎกระทรวงการควบคุมการขนส่งของที่อยู่ในอารักขาของศุลกากร พ.ศ...

 

กระทรวงดิจิทัลฯเสนอการยุบเลิกกิจการบริษัท เอ ซี ที โมบาย จำกัด หน่วยงานเจ้าของเรื่อง รองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ กระทรวงแรงงานขอความเห็นชอบต่อการรับร่างปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการเชื่อมโยงสิทธิหลักประกันสังคมสำหรับแรงงาน ข้ามชาติในภูมิภาคอาเซียน

 

                กระทรวงการคลังเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้เรือและยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้เรือสำหรับ เรือขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า พ.ศ... กระทรวงทรัพยากรฯเสนอ ขอยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2533 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2535 เกี่ยวกับการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์พื้นที่ป่าไม้เพื่อการปลูกสร้าง

 

กระทรวงคมนาคมเสนอขอความเห็นชอบการจัดทำและลงนามร่างความตกลงว่าด้วยการขนส่งทางอากาศที่ครอบคลุมระหว่างรัฐ สมาชิกสามคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับสหภาพยุโรปและรัฐสมาชิกและร่างเอกสารบันทึก

 

ผลการพิจารณาศึกษาญัตติ เรื่อง ราคาหนังสัตว์โค - กระบือตกต่ำ ของคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร

กระทรวงยุติธรรมเสนอร่างกฎสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ ...(พ.ศ...) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพล เรือน พุทธศักราช 2478 (แก้ไขเพิ่มเติมเครื่องแบบของข้าราชการกรมราชทัณฑ์)

กระทรวงยุติธรรมเสนอร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเสริมสร้างความ สมานฉันท์แห่งชาติ พ.ศ.2550 พ.ศ...

สำนักงานตำรวจแห่งชาติเสนอร่างประกาศคณะกรรมการพิจารณาคัดกรองผู้ได้รับการคุ้มครองเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ พิจารณาคัดกรองคำขอเป็นผู้ได้รับการคุ้มครอง

กระทรวงการต่างประเทศเสนอการแต่งทูตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ ประจำประเทศไทย (นายอุบัยด์ ซะอีด อุบัยด์ บินฏอริช อัลฎอฮิรี)