รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) (30 กันยายน 2565)

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) (30 กันยายน 2565)

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (64/65) 3000-3080 ข้าวขาว 5% 1470-1500 ปลายข้าวขาวซีวัน 1150-1200 ปลายข้าวเหนียว 64/65 1700-1750

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) (30 กันยายน 2565)