รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) (28 กันยายน 2565)

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) (28 กันยายน 2565)

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (63/64) 3000-3080 ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (64/65) 3000-3080 ข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี) 1950-2100 ข้าวขาว 5% 1470-1500

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) (28 กันยายน 2565)