รัฐตั้งเป้าต้นปีเก็บ ‘ค่าเหยียบแผ่นดิน’ 100-300 บาท

ความคืบหน้าการดำเนินการจัดเก็บ “ค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยวต่างชาติ” หรือ “ค่าเหยียบแผ่นดิน”

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พิพัฒน์ รัชกิจประการ ระบุ ความคืบหน้าการดำเนินการจัดเก็บ “ค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยวต่างชาติ” หรือ “ค่าเหยียบแผ่นดิน” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 ที่จะนำเงินค่าธรรมเนียมนี้ ใช้จ่ายในการบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยว รวมทั้งใช้จ่ายในการจัดให้มีการประกันภัยแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติระหว่างท่องเที่ยวภายในประเทศ เบื้องต้นคาดอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมทางบกอยู่ที่ 100-200 บาท ทางอากาศประมาณ 300 บาท

ผลการศึกษาอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมทางบก คาดเสร็จใน 3-4 วันจากนี้ ซึ่งจะจัดทำข้อมูลเพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เดือน ต.ค. ต้องเตรียมความพร้อมล่วงหน้า หาก ครม.อนุมัติแล้ว จะดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวได้ทันที โดยการเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวถือเป็นเรื่องสำคัญ เพราะขณะนี้รัฐบาลไม่ได้ให้เงินอุดหนุนในการดูแลนักท่องเที่ยว เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือการสูญเสียชีวิตที่ต้องมีการเยียวยานักท่องเที่ยว หากไม่มีอะไรผิดพลาด คาดเริ่มจัดเก็บได้ต้นปี 2566

ทั้งนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวฯ ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) ระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากับธนาคารกรุงไทย ในการเชื่อมโยงระบบบริการชำระเงินของธนาคารเข้ากับระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยวต่างชาติของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อนักท่องเที่ยวต่างชาติผู้ชำระค่าธรรมเนียมจะได้รับความสะดวก รวดเร็ว และมั่นใจได้ว่าเงินค่าธรรมเนียมจะได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม เพื่อนำไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ต่อไป

การจัดเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว จะเก็บในช่องทางการเดินทางทั้งทางอากาศ ทางบก ทางน้ำ และทางราง ผ่านเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน Kiosk และบัตรโดยสารเครื่องบิน โดยข้อมูลบางส่วนที่ได้จากการจัดเก็บจะถูกนำมาวิเคราะห์เพื่อใช้ในการวางแผน หรือกำหนดนโยบายเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว และการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว