ดีบุก เมตริกตันละ 778,150.00 สังกะสี เมตริกตันละ 111,240.00

ดีบุก	เมตริกตันละ 778,150.00 สังกะสี	เมตริกตันละ 111,240.00

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 27 กันยายน 2565

ดีบุก	เมตริกตันละ 778,150.00 สังกะสี	เมตริกตันละ 111,240.00