UBE พลิกโฉมพลังงานสะอาด สู่ Food Tech ต่อยอดธุรกิจอาหารไร้กลูเตน

UBE พลิกโฉมพลังงานสะอาด สู่ Food Tech ต่อยอดธุรกิจอาหารไร้กลูเตน

UBE พลิกโฉมพลังงานสะอาด สู่ Food Tech วางเป้าสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังออร์แกนิค ต่อยอดธุรกิจอาหารไร้กลูเตนระดับโลก

นางสาวสุรียส โควสุรัตน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) หรือ UBE ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมันสำปะหลังรายใหญ่ของประเทศไทย เปิดเผยว่า UBE วางแผนเตรียมปรับโครงสร้างธุรกิจให้ก้าวไปอีกขั้น ตามแนวคิด “UBEYOND” ซึ่งเป็นแนวคิดการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตให้กว้างไกลกว่าธุรกิจในปัจจุบัน โดยวางแผนกลยุทธ์สำคัญ ประกอบด้วย

UBE พลิกโฉมพลังงานสะอาด สู่ Food Tech ต่อยอดธุรกิจอาหารไร้กลูเตน 1. การวางเป้าการเพิ่มสัดส่วนรายได้ของธุรกิจแป้งมันสำปะหลังให้เติบโตเป็นธุรกิจหลักภายใน 3 ปี ตามแนวโน้มการเติบโตและความต้องการแป้งมันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบทดแทน และเป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกเพื่อสุขภาพ ปราศจากสารกลูเตน 2. การรักษาความแข็งแกร่งของธุรกิจที่กลุ่มบริษัทดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ทั้งธุรกิจเอทานอล ธุรกิจเกษตรอินทรีย์ และธุรกิจพลังงานทดแทน และ 3. การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ที่จะมาต่อยอดการเติบโตของธุรกิจเดิม หรือการสร้างการเติบโตใหม่ในอนาคต

“UBE มองเห็นโอกาสจากเทรนด์โลกที่มีความต้องการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ รวมถึงความต้องการแป้งมันสำปะหลังและฟลาวมันสำปะหลังของตลาดที่เติบโตอย่างต่อเนื่องทั่วโลก เนื่องจากแป้งมันสำปะหลัง ตอบโจทย์ที่สามารถนำไปเป็นส่วนประกอบของอาหาร และฟลาวมันสำปะหลังสามารถนำไปใช้ในการทำเบเกอรี่ ซึ่งถือเป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกทดแทนวัตถุดิบหลัก และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปราศจากสารกลูเตน ซึ่งปัจจุบัน นอกเหนือจากการส่งออกแป้งมันสำปะหลังและฟลาวมันสำปะหลังไปยังตลาดต่างประเทศ บริษัทฯ โดยบริษัท อุบลซันฟลาวเวอร์ จำกัด (UBS) บริษัทในเครือ ได้เริ่มวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลังและฟลาวมันสำปะหลัง ภายใต้แบรนด์ Tasuko ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและปราศจากสารกลูเตน และในอนาคต UBE ยังวางแผนที่จะนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ขยายไปสู่อุตสาหกรรมอาหารอื่นๆ” นางสาวสุรียส กล่าว

UBE พลิกโฉมพลังงานสะอาด สู่ Food Tech ต่อยอดธุรกิจอาหารไร้กลูเตน

ส่วนการดำเนินธุรกิจที่มีอยู่ในปัจจุบัน ในส่วนของธุรกิจเอทานอล UBE ยังคงเดินหน้าสนับสนุนการใช้งานเอทานอลเป็นพลังงานเชื้อเพลิงทางเลือก เพื่อช่วยรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงทางพลังงานให้ประเทศ ลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ โดยเฉพาะในช่วงที่ราคาน้ำมันมีความผันผวน ขณะเดียวกัน UBE ก็มีแผนที่จะส่งเสริมการใช้งานเอทานอลไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆ เพื่อสร้างการเติบโตที่ต่อเนื่อง ส่วนธุรกิจเกษตรอินทรีย์ กลุ่มบริษัทวางเป้าหมายที่จะขยายการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมูลค่าสูง ทั้ง กาแฟอินทรีย์ และ ข้าวอินทรีย์ รวมถึงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโปรตีนจากพืชอีกด้วย

UBE พลิกโฉมพลังงานสะอาด สู่ Food Tech ต่อยอดธุรกิจอาหารไร้กลูเตน นอกเหนือจากการเดินหน้าสร้างการเติบโตทางธุรกิจ UBE ยังมีมุ่งมั่นสานต่อเจตนารมย์การดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความยั่งยืนที่ไกลกว่า ตามกรอบนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน “UBEYOND Sustainability” และสอดคล้องตามแนวคิด ESG (สิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) ซึ่งเป็นการให้ความสำคัญกับการสร้างคุณค่าร่วมให้เกิดขึ้นในทุกกระบวนการตลอดวัฏจักรของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม เติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน