เปิดแฟ้ม ครม. 20 ก.ย. จ่อเคาะกม.ปลอดภัยไซเบอร์ – เพิ่มงบฯคดีเหมืองทองอัครา

เปิดแฟ้ม ครม. 20 ก.ย. จ่อเคาะกม.ปลอดภัยไซเบอร์ – เพิ่มงบฯคดีเหมืองทองอัครา

"ประวิตร"นั่งหัวโต๊ะ ครม.พิจารณาร่างกม.นโยบายและแผนปฏิบัติการว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ขณะที่อุตสาหกรรมของบฯกลางเพิ่มสู้คดีเหมืองทองอัครา กระทรวงมหาดไทยเสนอให้ยกเลิกโควิด -19 เป็นโรคต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักร

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่าการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)  ที่มีพล.ประวิตร วงศ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีในฐานะรักษาการนายกรัฐมนตรีเป็นประธานวันนี้ (20 ก.ย.) มีวาระสำคัญที่รอเข้าสู่การพิจารณาของ ครม.หลายเรื่อง

ได้แก่ คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (กมช.) เสนอ (ร่าง) นโยบายและแผนปฏิบัติการว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (พ.ศ.2565-2570) 

กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอขอทบทวนปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับกรอบวงเงินงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ระงับข้อพิพาทระหว่างราชอาณาจักรไทย กับ บริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดเต็ด ลิมิเต็ด (เอกสารแจกและคืนใน ที่ประชุม)

ส่วนวาระเพื่อ พิจารณา ได้แก่ กระทรวงพลังงานเสนอการขอขยายระยะเวลาดำเนินการจ่ายชดเชยให้แก่น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพ

- กรอบและงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปีงบประมาณ 2566 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

- สำนักงานตำรวจแห่งชาติเสนอของบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นสำหรับจัดทำโครงการจัดเก็บข้อมูลดีเอ็นเอของบุคคลพ้นโทษ พักโทษจากเรือนจำ และทัณฑสถาน

- กระทรวงมหาดไทยเสนอ ครม.พิจารณาการพิจารณายกเลิกกำหนดให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด -19 เป็นโรคต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรตามมาตรา 12(4) หรือเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามมาตรา 44 (2) แห่ง พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 (ร่างกฎกระทรวงกำหนดโรคต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาใน ราชอาณาจักร หรือเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ...) พ.ศ...

 วาระเพื่อทราบอื่นๆ ที่น่าสนใจได้แก่

- ผลการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินาตะว่าด้วยปรอท สมัยที่ 4 ว่าด้วยการประชุมด้วยตนเอง (in person) และความคืบหน้าในการปฏิบัติตามพันธกรณีของอนุสัญญามินาตะว่าด้วยปรอท

- รายงานผลการติดตามและการประเมินการดำเนินโครงการต่างๆ ภายใต้กลไกเครดิตร่วม (Joint Crediting Merchandise: JCM )

- รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศ พ.ศ 2564 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- รายงานการสอบบัญชีและงบการเงินของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการและบริษัทย่อย ปี 2563 และ ข้อเสนอแนะจากการประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2564

- สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และรับข้อคิดเห็นจากประชาชน ในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

- ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

- ร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่..) พ.ศ….ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

- ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการจัดตั้งสถาบันมวยไทยแห่งชาติของ คณะกรรมาธิการการ

- ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แผนงานเชิงรุกของรัฐบาล : การยกระดับคะแนนดัชนีการ รับรู้การทุจริต( Corruption Perception Index : CPI) ( พ.ศ.2565 – 2567) ของคณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจิตประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา

- ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนภายใต้ พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ของคณะกรรมาธิการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา

- ขอความเห็นชอบแผนอัตรากำลังโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2568

- ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี พ.ศ. 2565ระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมและสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย

- สสว.เสนอแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2566 - 2570)

- ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กพศ.) ครั้งที่ 1/2565

- กระทรวงเกษตรฯเสนอขออนุมัติโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงที่ยั่งยืน ระยะที่ 2

- ขอความเห็นชอบในหลักการเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร บางส่วน เพื่อดำเนินก่อสร้าง โครงการอ่างเก็บน้ำลำห้วยบอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.อุบลราชธานี

- สำนักงาน ก.พ.เสนอแนวทางการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่

- คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัด ..

- การดำเนินการตามข้อมติคณะรัฐมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ที่ 2610 ( ค.ศ.2021 ) เรื่อง การต่อต้านการก่อการร้าย