"สุพัฒนพงษ์" เปิดฉากประชุมรัฐมนตรี SME APEC มุ่งพัฒนา MSME สู่ความยั่งยืน

"สุพัฒนพงษ์" เปิดฉากประชุมรัฐมนตรี SME APEC มุ่งพัฒนา MSME สู่ความยั่งยืน

เปิดฉากการประชุมรัฐมนตรี SME APEC ครั้ที่ 28 ครบองค์ประชุม 21 เขตเศรษฐกิจ ตั้งเป้าสร้างความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพเอสเอ็มอี ขับเคลื่อนสู่ความยั่งยืนภายใต้โมเดล BCG

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานการประชุมรัฐมนตรีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเอเปค ครั้งที่ 28 เปิดเผยว่า การประชุมครั้งนี้เขตเศรษฐกิจไทย โดย สำนักงานงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ซึ่งนับเป็นนิมิตหมายอันดีที่ได้รับความร่วมมือจากทั้ง 21 เขตเศรษฐกิจเอเปค

ต้อนรับผู้แทนระดับรัฐมนตรี คณะทำงาน รวมทั้งสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค (ABAC) สมาคมประชาชาติแห่งตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) และเลขาธิการองค์กรการประชุมหมู่เกาะแปซิฟิก (PIF) เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง ณ โรงแรมทราย ลากูน่า ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

โดยการประชุมในครั้งนี้ กำหนดหัวข้อหลัก เรื่อง การฟื้นตัวโดยรวมของ SME ในเอเปคผ่าน Bio-Circular-Green Economy (BCG) และระบบนิเวศที่มีผลกระทบสูง” โดยมี 4 หัวข้อย่อยที่จะร่วมกันพิจารณาแนวทางความร่วมมือ ประกอบด้วย 1. การเร่งรัดการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Accelerating BCG Adoption) 2. การเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลอย่างครอบคลุม (Inclusive Digital Transformation)  

3. การจัดหาเงินทุนและการปรับโครงสร้างหนี้ (The Next Normal MSME Financing and Debt Restructuring) และ 4. การรับมือกับตลาดที่กำลังพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไป (Coping with evolving market landscape: high impact policy)

"ทั้งหมดนี้เพื่อให้สอดรับกับการให้ความสำคัญในระดับสากล และความร่วมมือที่จะเร่งบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน"

สำหรับผลที่จะได้จากการประชุมซึ่งจะมีการสรุปผลในวันพรุ่งนี้ (10 กันยายน) จะเป็นกรอบการทำงานด้านระบบการค้าและการลงทุนของภูมิภาคเอเปค ที่มีความยืดหยุ่น ครอบคลุม มีพลวัตมากขึ้น ผ่านการทำงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดการค้าที่เสรี เปิดกว้าง ยุติธรรม โปร่งใส ด้วยการส่งเสริมการเติบโตที่มีคุณภาพ เพื่อประโยชน์และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน ผู้ประกอบการ MSME

รวมถึงการสนับสนุน Start up การเพิ่มการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ MSME การเข้าถึงตลาดระดับโลกและห่วงโซ่คุณค่าระดับโลก เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและให้ MSME เตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายใหม่ ๆ รวมถึงการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจในวงกว้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้ จะช่วยให้ MSME ฟื้นตัวผ่านการประยุกต์ใช้ BCG และระบบนิเวศที่มีผลกระทบสูง โดยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่า ลดการสร้างขยะ และส่งเสริมรูปแบบธุรกิจที่ยั่งยืน ส่งเสริมบทบาทของ MSME ในเศรษฐกิจโลก บรรลุเป้าหมายตามหัวข้อหลักของการประชุมเอเปค 2022 คือ “Open. Connect. Balance. ด้วยการให้เอเปค "เปิด" ต่อทุกโอกาส "เชื่อมต่อ" ในทุกมิติและ "สมดุล" ในทุกด้าน