รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) (16 สิงหาคม 2565)

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) (16 สิงหาคม 2565)

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (64/65) 2750-3000 ข้าวนึ่ง 100% สีอ่อน 1400-1420 ข้าวเหนียวนาปรังใหม่ อีสาน ปี 65/66 2000-2100 ข้าวเหนียว กข.6 อีสาน ปี 64/65 2050-2200

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) (16 สิงหาคม 2565)