คลังยัน! สกนช. ต้องเป็นผู้รับภาระการชำระหนี้กู้ของกองทุนน้ำมันเอง

คลังยัน! สกนช. ต้องเป็นผู้รับภาระการชำระหนี้กู้ของกองทุนน้ำมันเอง

คลังยัน! สกนช. ต้องเป็นผู้รับภาระการชำระหนี้กองทุนน้ำมันเอง โดยใช้รายได้ของตนเอง และคลังไม่สามารถตั้งงบประมาณ เพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้กับ สกนช. ได้ ดังนั้น จึงไม่เป็นภาระต่องบประมาณ และไม่ได้เป็นการผลักภาระให้กับประชาชนแต่อย่างใด

ตามที่ได้มีการเผยแพร่ข้อความเกี่ยวกับร่างพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังค้ำประกันการชำระหนี้ของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. .... (ร่าง พ.ร.ก.ฯ) วงเงิน 1.5 แสนล้านบาท ว่าคณะรัฐมนตรีออกกฎหมายโยกหนี้ของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมาเป็นหนี้สาธารณะ และให้ประชาชนเป็นผู้แบกรับนั้น     

นางจินดารัตน์ วิริยะทวีกุล โฆษกสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ให้ข้อมูลว่า สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่กู้เงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในการรักษาเสถียรภาพระดับราคาน้ำมันให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อภาระค่าครองชีพของประชาชน มีสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐ ประเภทหน่วยงานในกำกับดูแลของรัฐ ตามบทนิยามมาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทำให้การกู้เงินของ สกนช. จะนับเป็นหนี้สาธารณะ

อย่างไรก็ดี ในปัจจุบัน สกนช. ยังไม่ได้ดำเนินการกู้เงินแต่อย่างใด

นอกจากนี้ แม้ว่าร่าง พ.ร.ก. ดังกล่าวจะกำหนดให้กระทรวงการคลัง ค้ำประกันเงินกู้ให้แก่ สกนช. แต่การชำระหนี้เงินกู้ดังกล่าว สกนช. จะต้องเป็นผู้รับภาระการชำระหนี้

โดยใช้รายได้ของตนเอง และกระทรวงการคลัง ไม่สามารถตั้งงบประมาณเพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้กับ สกนช. ได้ ดังนั้น จึงไม่เป็นภาระต่องบประมาณ และไม่ได้เป็นการผลักภาระให้กับประชาชนแต่อย่างใด 

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์