ศาลสิงคโปร์ รับคำขอ'Zipmex’ ขยายพักชำระหนี้ถึง 2 ธ.ค.นี้

ศาลสิงคโปร์ รับคำขอ'Zipmex’ ขยายพักชำระหนี้ถึง 2 ธ.ค.นี้

ศาลสิงคโปร์ รับคำขอขยายระยะเวลาพักชำระหนี้เพิ่มเติม “5 บริษัทของซิปเม็กซ์” ไปจนถึง 2 ธ.ค.นี้ ห้ามดำเนินการทางกฎหมายในช่วงนี้ เดินหน้าเร่งปรับโครงสร้างหนี้ พร้อมจัดประชุมชี้แจงเจ้าหนี้และลูกค้าในระยะเวลา 1 เดือนจากนี้ และภายใน 26 ก.ย.ต้องชี้แจงความคืบหน้าต่อศาล

จากกรณีที่บริษัท Zipmex Asia Pte. Ltd. และ บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด และ Zipmex Pte. Ltd. รวมถึงบริษัทในเครือ ซิปเม็กซ์ ได้ยื่นคำขอพักชำระหนี้ต่อศาลประเทศสิงคโปร์ หลังจากรับฟังการพิจารณาคำขอของศาลในช่วงเช้าของวันที่ 15 ส.ค.2565 ที่ผ่านมา

ล่าสุด บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด ชี้แจ้งความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าวว่า คำพิจารณาของศาลนั้นยืดตามสาระสำคัญของเอกสารที่ซิปม็กซ์ ได้ยื่นประกอบคำขอพักชำระหนี้ อันแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ และความจริงใจในการปรับโครงสร้างหนี้ของซิปเม็กซ์ 

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

คำพิจารณาของศาลสืบเนื่องจากคำพิจารณาของศาลประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 15 ส.ค.2565 ศาลได้พิจารณาอนุญาตคำขอพักชำระหนี้ตามที่ซิปเม็กซ์ร้องขอ โดยครอบคลุมระยะเวลาจนถึงวันที่ 2 ธ.ค.2565 

ซึ่งส่งผลให้ทั้ง 5 บริษัทของซิปเม็กซ์ได้รับการคุ้มครอง ไม่ให้เจ้าหนี้รายใดก็ตามที่อยู่ภายใต้เขตอำนาจของศาลสิงคโปร์สามารถยื่นฟ้องหรือการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องทางกฎหมายได้ ในระยะเวลาดังกล่าวเป็นการชั่วคราว

 นอกจากนี้ ศาลยังได้กำหนดให้ทางซิปเม็กซ์มีการจัดประชุมในลักษณะ Town Hall ให้แก่เจ้าหนี้และลูกค้า ภายในระยะเวลาหนึ่งเดือนนับจากวันที่ศาลมีคำสั่งนี้ เพื่อให้ข้อมูลแก่เจ้าหนี้และลูกค้าอย่างทั่วถึง โดยในการประชุมนั้น ทางซิปเม็กซ์จะต้องอธิบายถึงการดำเนินการในสิงคโปร์ว่ามีความสำคัญต่อเจ้าหนี้และลูกค้าอย่างไร

รวมถึงสถานะของการลงทุนต่าง ๆ ที่ผู้ยื่นคำร้องเสนอ ความเป็นไปได้เกี่ยวกับความสำเร็จของข้อเสนอทั้งหลายของนักลงทุน และระดับความจริงจังของนักลงทุน และเมื่อใดที่ลูกค้าจะสามารถเข้าถึง 2 Wallet ได้ โดยทางบริษัทฯ จะมีการประกาศให้ทราบอีกครั้ง ถึงวัน เวลา และรายละเอียดในการจัดการประชุมดังกล่าว ซึ่งลูกค้าสามารถติดตามได้ผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการของบริษัทฯ อาทิ อีเมล์ และเว็บไซต์ 

สำหรับการดำเนินการหลังจากนี้

 1. ภายในกรอบระยะเวลาประมาณ 1 เดือน นับจากวันที่ศาลมีคำสั่งนี้ (ภายในวันที่ 15 ก.ย. 2565) ซิปเม็กซ์ จะต้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้

 1.1 การจัดทำรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของซิปเม็กซ์ 

1.2 การนำส่งรายงานการครอบครอง หรือการเปลี่ยนถ่ายทรัพย์สินของซิปเม็กซ์ ภายใน 14 วัน (หากมี) 

1.3 การจัดทำรายการบัญชีของซิปเม็กซ์เป็นระยะ ๆ 

1.4 การจัดทำการประเมินผลกำไร และงบกระแสเงินสดจากการดำเนินกิจการของซิปเม็กซ์

 1.5 การจัดทำงบรายเดือนของฝ่ายบริหาร 

1.6 การชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการยื่นคำขอพักชำระหนี้ต่อศาลประเทศสิงคโปร์ เพื่อให้ความกระจ่างแก่เจ้าหนี้และลูกค้า พร้อมแจกแจงรายละเอียดของแผนการลงทุน ตลอดจนกำหนดการที่คาดว่าจะกลับมาเปิดให้บริการ Z Wallet ได้อีกครั้ง

2. ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ นับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งนี้ (ภายในวันที่ 26 ก.ย. 2565) ซิปเม็กซ์ จะยื่นคำแถลงการณ์ (Affidavit) เพื่อชี้แจงความคืบหน้าในการดำเนินการต่อศาล

3. ในทุก ๆ เดือน จนถึงการสิ้นสุดระยะเวลาการขอพักชำระหนี้ ซิปเม็กซ์จะมีการรวบรวมข้อมูล และดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 

3.1 การจัดทำงบรายเดือนของฝ่ายบริหาร

3.2 การจัดทำรายงานข้อมูล เพื่อให้ความกระจ่างแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง 

3.3 นำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการยื่นขอพักชำระหนี้ที่ซิปเม็กซ์ได้รับ (แสดงความสนับสนุน หรือ แสดงความคัดค้าน หรือ อื่น ๆ)

“จากคำสั่งของศาลที่เกิดขึ้น ถือเป็นหนึ่งในความคืบหน้าเชิงบวก ที่สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่ภาครัฐ และนักลงทุนในระดับสากลยังคงมีต่อซิปเม็กซ์ทั้งยังแสดงถึงโอกาส และความเป็นไปได้เพิ่มเติมของแผนการปรับโครงสร้าง และกลยุทธ์การฟื้นฟูธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการระดมทุนเพิ่มเติม การหานักลงทุนรายใหม่มาร่วมลงทุน ไปจนถึงการกลับมาให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ” 

ทั้งนี้ บริษัทขอน้อมรับคำสั่งของศาล และกำลังเดินหน้าทยอยบรรเทาปัญหาจากบริการ 2 Wallet รวมถึงการเร่งพัฒนา Eco-system ของเหรียญ ZMT และลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับนักลงทุนหลายราย เพื่อจัดสรรเงินทุนอย่างต่อเนื่องตามแผนการที่วางไว้ โดยหากเจ้าหนี้ที่ยังมีความประสงค์จะดำเนินการทางกฎหมายกับซิปเม็กซ์ สามารถดำเนินการได้อีกครั้งหลังจากคำสั่งพักชำระหนี้สิ้นสุด