รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (66/67) 2750-2830 ข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี) 2650 ข้าวขาว 5% 2080-2100 ข้าวนึ่ง 100% สีอ่อน 2080-2100

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567