ดีบุก เมตริกตันละ 935,860.00 สังกะสี เมตริกตันละ 86,070.00

ดีบุก	เมตริกตันละ 935,860.00 สังกะสี	เมตริกตันละ 86,070.00

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

ดีบุก	เมตริกตันละ 935,860.00 สังกะสี	เมตริกตันละ 86,070.00