‘สุดาวรรณ’ ดัน ‘สงกรานต์ไทย’ ติด 1 ใน 10 ประเทศสุดยอดเฟสติวัลของโลก

‘สุดาวรรณ’ ดัน ‘สงกรานต์ไทย’ ติด 1 ใน 10 ประเทศสุดยอดเฟสติวัลของโลก

‘สุดาวรรณ’ เผย ครม.อนุมัติใช้งบ 189 ล้านบาทให้กระทรวงท่องเที่ยวฯ - มท. - วธ. จัดงาน ‘Maha Songkran World Water Festival 2024’ เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ 2567 ทั่วประเทศ หนุนไทยติด 1 ใน 10 ประเทศสุดยอดเฟสติวัลของโลก โดย ครม.อนุมัติงบกลางให้ 104 ล้านบาทเพิ่มจากที่ได้รับจัดสรรแล้ว

นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ ใช้วงเงินทั้งสิ้น 189.837 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการ Maha Songkran World Water Festival 2024” เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2567 เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ และเป็นการประชาสัมพันธ์งานสงกรานต์ให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล รวมถึงผลักดันให้ประเทศไทยติด 1 ใน 10 ประเทศสุดยอดเฟสติวัลของโลก

โดยคาดการณ์จำนวนนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานมากกว่า 200,000 คน จะก่อให้เกิดรายได้และเงินหมุนเวียนในช่วงของการจัดงานประมาณ 3,125 ล้านบาท อันส่งผลต่อเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ

ขณะเดียวกัน เป็นการร่วมอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีอันดีงามของประเทศไทยให้ปรากฎแก่สายตาชาวโลกนำไปสู่การใช้ Soft Power เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นการสร้างสิทธิบัตร Intellectual Property Festival (IP Festival) เพื่อเชิดชูงานที่มีเอกลักษณ์ความเป็นไทย ตลอดจนเป็นการเฉลิมฉลองรางวัลที่ได้รับสืบทอดประเพณีของประเทศไทยในโอกาสที่องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ได้ประกาศขึ้นทะเบียนให้ “สงกรานต์ในประเทศไทย” เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ (Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity) ในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 ณ เมืองคาเซเน สาธารณรัฐบอตสวานา

ทั้งนี้ ได้มีการพิจารณากรอบวงเงินงบประมาณดำเนินงานโครงการรวมทั้งสิ้น 189.837 ล้านบาท โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทสไทย (ททท.) ได้ตั้งงบประมาณสำหรับโครงการเย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ 2567 ไว้จำนวน 54.965 ล้านบาท ซึ่งไม่เพียงพอในการจัดงานดังกล่าว จึงขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เสนออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 134.872 ล้านบาท แต่รายการค่าสนับสนุนการจัดงานสงกรานต์ในพื้นที่อัตลักษณ์ทั่วประเทศไทย จำนวนเงิน 30 ล้านบาทซ้ำซ้อนกับคำของบประมาณของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมที่กำลังยื่นของบประมาณ จึงเหลืองบประมาณ ที่ครม.อนุมัติในครั้งนี้ 104.872 ล้านบาท  ประกอบด้วย 1.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  72.872 ล้านบาท 2.สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย จำนวน 32 ล้านบาท

นางสาวสุดาวรรณ กล่าวว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้กำหนดจัดงาน Maha Songkran World Water Festival 2024 เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2567 ขึ้น ในเดือนเมษายน 2567 ณ กรุงเทพมหานคร และพื้นที่อัตลักษณ์ 5 ภูมิภาคทั่วประเทศไทย เช่น จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดสุโขทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดนครพนม

ด้วยรูปแบบการจัดกิจกรรม เช่น การจัดขบวนรถพาเหรดสงกรานต์จากกลุ่มจังหวัดเป้าหมาย 16 จังหวัด รวมถึง 11 อุตสาหกรรม Soft Power (อาหาร กีฬา เฟสติวัล ท่องเที่ยว ดนตรี หนังสือ ภาพยนตร์ เกม ศิลปะ ออกแบบ และแฟชั่น) การจัดกิจกรรมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม (โขนและรำมโนราห์) การแสดงดนตรี จากศิลปินที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งกิจกรรมลานสงกรานต์ 5 ภาค เพื่อนำเสนออัตลักษณ์ประเพณีสงกรานต์ไทยที่โดดเด่นในแต่ละภูมิภาค