ดีบุก เมตริกตันละ 956,740.00 สังกะสี เมตริกตันละ 82,390.00

ดีบุก	เมตริกตันละ 956,740.00 สังกะสี	เมตริกตันละ 82,390.00

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567

ดีบุก	เมตริกตันละ 956,740.00 สังกะสี	เมตริกตันละ 82,390.00