'บีเจซี บิ๊กซี' หนุนความหลากหลายทางเพศ ชี้ความสำเร็จองค์กรไม่แบ่งแยก LGBTQ

'บีเจซี บิ๊กซี' หนุนความหลากหลายทางเพศ ชี้ความสำเร็จองค์กรไม่แบ่งแยก LGBTQ

กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี จัดงานเสวนา “ธุรกิจ ความหลากหลายทางเพศสภาพ และวิถีแห่ง อนาคต" เพื่อส่งเสริมความเสมอภาคสิทธิเสรีภาพสำหรับทุกคนในสังคม

กลุ่มบริษัท บีเจซี บิ๊กซี (บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) จัดการประชุมนานาชาติ หัวข้อ “ธุรกิจ ความหลากหลายทางเพศสภาพ และ วิถีแห่งอนาคต”(Business, Gender Diversity, and the Path Ahead) มีความสำคัญของความเสมอภาค (equity) การผลักดันสังคมให้ไปถึงจุดที่เกิดความเท่าเทียมทางเพศ (gender equality) ผ่านการแบ่งปันข้อมูลและแรงบันดาลใจจากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ร่วมเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณชน เพื่อสร้างความตระหนักรู้และแสวงหาวิถีแห่งการสร้างสรรค์กฎหมาย กฎเกณฑ์ และนโยบายด้านความหลากหลายทางเพศในประเทศไทยตลอดจนนานาประเทศ โดยประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาสังคม ร่วมขับเคลื่อนให้เกิดเป็นแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาล

นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี เปิดเผยว่า ความเท่าเทียมทางเพศหรือความเสมอภาคทางเพศ เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจของสังคมในหลายประเทศทั่วโลก และปัจจุบันมีแนวโน้มว่าจะเป็นไปในทางบวกมากขึ้นซึ่งเห็นได้จากการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ มิติ เช่น แนวคิดการให้เกียรติและเปิดกว้างยอมรับความหลากหลายทางเพศ

'บีเจซี บิ๊กซี' หนุนความหลากหลายทางเพศ ชี้ความสำเร็จองค์กรไม่แบ่งแยก LGBTQ

ทั้งนี้ ในอดีตต้องยอมรับว่าประเทศไทยได้รับอิทธิพลเรื่องค่านิยม “ชายเป็นใหญ่หรือเป็นผู้นำ” ทั้งการดูแลครอบครัวหรือในที่ทำงาน เห็นได้จากตำแหน่งสำคัญในประเทศไทยและในองค์กรส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายโดยมีอัตราส่วนของผู้หญิงน้อยมาก แต่ที่ยากกว่านั้นคือบุคคลข้ามเพศ ที่นอกจากจะไม่ได้รับโอกาสในการก้าวเข้าสู่ตำแหน่งสำคัญแล้วยังไม่ค่อยได้รับการยอมรับว่ามีตัวตนในบางสังคมหรือแม้แต่การแสดงออกตัวตนกับคนในครอบครัวด้วยเพราะอิทธิพลต่อทัศนคติและความคิด

ประเด็นข้างต้น จึงเป็นที่มาของการจัดงานเสวนา หัวข้อ “ธุรกิจ ความหลากหลายทางเพศสภาพ และวิถีแห่งอนาคต“ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอแนวคิดการยกระดับความสำคัญเรื่องความหลากหลายและการแสดงออกทางเพศในองค์กรของประเทศไทยสู่สากล เพื่อบรรลุเป้าหมายในการเป็นองค์กรด้านความยั่งยืนระดับโลก

สำหรับกลุ่มบีเจซี บิ๊กซี มีนโยบายการสร้างความหลากหลายในที่ทำงาน และมุ่งเน้นไปที่การสร้างสวัสดิการที่ดี และพัฒนาบุคลากรตามความเหมาะสมกับบุคคล โดยไม่ยึดถือเพศหรือองค์ประกอบอื่นนอกเหนือจากความสามารถมามีผลต่อการปฏิบัติ คัดเลือกบุคลากรจากทัศนคติ ความคิด และทักษะ ไม่ได้ยึดติดเกี่ยวกับกรอบเรื่องเพศ และข้อจำกัดทางกายภาพอื่นๆ เพราะความสามารถถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่องค์กรต้องการ

'บีเจซี บิ๊กซี' หนุนความหลากหลายทางเพศ ชี้ความสำเร็จองค์กรไม่แบ่งแยก LGBTQ

จากเหตุผลข้างต้น ยังส่งผลให้กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ได้รับรางวัล “Top50 Companies in Thailand 2024” หรือ 50 องค์กรที่คนรุ่นใหม่อยากทำงานด้วยมากที่สุด ประจำปี 2567 ในปีนี้ กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี (BJC Big C) ได้รับการโหวตให้อยู่ในอันดับที่ 12 ส่วนหนึ่งเพราะบริษัทมีนโยบายที่มุ่งมั่นส่งเสริมความหลากหลายในแง่ของการดูแล และเปิดกว้างสำหรับพนักงาน ทั้งอาชีพ ตำแหน่งงาน ศาสนา อายุ เพศ ความคิด เช่น ส่งเสริมการลาของสามี (พนักงานชาย) เพื่อช่วยภรรยาดูแลบุตรหลังคลอด นโยบายวันลาเพื่อการเปลี่ยนผ่านเพศสภาวะ ลาเพื่อสมรส (พนักงานทุกเพศ)ลาเพื่อดูแลบุตรบุญธรรม (พนักงานทุกเพศ) ลาเพื่อประกอบพิธีฌาปนกิจคู่สมรส (พนักงานทุกเพศ)ลาเพื่อดูแลคู่สมรสกรณีเข้าโรงพยาบาล (พนักงานทุกเพศ)

ปัจจุบันกลุ่มบิ๊กซีมีพนักงานกว่า 30,000 คน และบีเจซีมีพนักงานกว่า 6,000 คน และมีฐานทัพธุรกิจในหลายประเทศ เช่น ไทย เวียดนาม มาเลเซีย ลาว กัมพูชา และฮ่องกง โดยแต่ละประเทศมีระดับการพัฒนาในประเด็นความเท่าเทียมทางเพศแตกต่างกัน การเริ่มต้นที่ประเทศไทย จะช่วยส่งเสริมแนวการปฏิบัติที่ดีหรือ Best Practice ให้ประจักษ์เพราะไม่แพ้ชาติใดในโลก

'บีเจซี บิ๊กซี' หนุนความหลากหลายทางเพศ ชี้ความสำเร็จองค์กรไม่แบ่งแยก LGBTQ

ฐาปณี-อัศวิน เตชะเจริญวิกุล

“ที่สุดแล้วกลุ่มบิ๊กซี บีเจซีเราอยากเป็นองค์กรที่มีการดูแลพนักงานให้สบายใจ ภูมิใจในการทำงาน เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล วันนี้เราสื่อสารสิ่งที่เราทำมานาน เรามีการกำหนดนโยบาย และส่งเสริมคนที่ความสามารถ ไม่ว่าจะเป็นเชื้อขาติ เผ่าพันธุ์ เพศสภาพใด มีการรับเข้าทำงาน ประเมินผล ให้ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ ไม่ต่างกัน เราทำให้องค์กรเป็นพื้นที่ปลอดภัย เพื่อให้พนักงานปลดปล่อยศักยภาพเต็มที่ในการทำงาน และเราเชื่อว่าทุกคนในองค์กร มีบทบาทในการพัฒนาประเทศและโลกต่อไป”

ด้านนางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)หรือบีเจซี กล่าวว่า บริษัทได้ทำการสำรวจภายในสุดสัปดาห์นี้เราพบว่า กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี มีพนักงานที่มีความหลากหลายหรือกลุ่ม LGBTQ+ มากถึง 40% ของพนักงานทั้งหมด หรือจำนวน 9,852 คน สะท้อนให้เห็นว่า บีเจซี บิ๊กซี เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน

ทั้งนี้ พนักงานกลุ่มดังกล่าวได้รับการยอมรับและสามารถเปิดเผยตัวตนได้ มีการให้เกียรติในความแตกต่างเปิดกว้างเรื่องการทำงานให้กับคนทุกกลุ่ม และไม่เพียงสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศของพนักงานในองค์กร องค์กรขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและสนับสนุนทุกคนให้มองเห็นคุณค่าของความแตกต่างเพื่อร่วมปลูกฝังให้ทุกคนเข้าใจและเห็นความสำคัญของความเท่าเทียม ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพในสังคม ซึ่งรวมถึงความเท่าเทียมทางเพศ ซึ่งคาดหวังว่าความเหลื่อมล้ำจะค่อยๆ เลือนหายไป ซึ่งถือเป็นเป้าหมายหนึ่งของกลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ในการร่วมสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นในองค์กรและสังคม

'บีเจซี บิ๊กซี' หนุนความหลากหลายทางเพศ ชี้ความสำเร็จองค์กรไม่แบ่งแยก LGBTQ

“กลุ่มบิ๊กซี บีเจซี เราเปิดกว้างและเป็นพื้นที่ปลอดภัยมานานด้านความเท่าเทียมทางเพศ เรายังได้คำแนะนำจากทีมงานในบริษัท การรับสมัครงานไม่มีนาย นาง นางสาว แต่เป็นคุณทั้งหมด เราดูแลพนักงานด้วยความสามารถ เพราะเป็นสิ่งที่ทุกคนมีส่วนร่วมในความสำเร็จในองค์กรอย่างแท้จริง ไม่เกี่ยวกับเพศสภาพ”

สำหรับงานเสวนาดังกล่าว ได้รับเกียรติจากนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดงานและร่วมแสดงวิสัยทัศน์ของนโยบายรัฐบาลที่มุ่งเดินหน้าผลักดัน พระราชบัญญัติสมรสเท่าเทียม(พ.ร.บ.)