'ศาลฎีกา' พิพากษา VGI ชนะคดี ‘ดีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น’ ไม่ต้องจ่าย 579 ล้านบาท

'ศาลฎีกา' พิพากษา VGI ชนะคดี ‘ดีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น’ ไม่ต้องจ่าย 579 ล้านบาท

ศาลฎีกา อ่านคำพิพากษา VGI ชนะคดีผิดสัญญาต่อผู้ถือหุ้น ‘ดีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น’ สั่งเพิกถอนคำสั่งอนุญาโตตุลาการ ไม่ต้องจ่าย 579 ล้านบาท

รายงานข่าวจากบริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ VGI รายงานว่า ศาลฎีกา อ่านคำพิพากษา เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 มีคำพิพากษาเห็นพ้องตามคำพิพากษาของศาลแพ่ง

ทั้งนี้ศาลฎีกา มีคำสั่งให้เพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการทำให้บริษัทฯ ไม่ต้องชำระค่าเสียหายดังกล่าวให้แก่ดีเอ็มฯ ซึ่งมีผลให้
คดีถึงที่สุด

สำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจาก บริษัท ดีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือ เดิมชื่อบริษัท ไมดาส โกลบอล มีเดีย จำกัด ซึ่งเคยเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง VGI กับบริษัท ดีไลท์ มัลติมีเดีย จำกัด

บริษัท ดีไลท์ มัลติมีเดีย จำกัด ได้ยื่นคำเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 เป็นข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 37/2561 กล่าวอ้างว่า VGI ปฏิบัติผิดสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นของดีเอ็มฯ ฉบับลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 ระหว่างบริษัทฯ และดีไลท์ฯ

โดยดีเอ็มฯ ไม่ได้ลงนามเป็นคู่สัญญาในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นฯ ดังกล่าว ซึ่งคณะอนุญาโตตุลาการได้มีคำชี้ขาด เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ว่า VGI ปฏิบัติผิดสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นฯ ต่อดีเอ็มฯ

ทั้งนี้ ให้ VGI ชำระค่าเสียหายให้ดีเอ็มฯ 579.41 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตรา 7.5% ต่อปี นับแต่วันที่เสนอข้อพิพาท (25 มิถุนายน 2561) จนกว่าจะชำระเสร็จนั้น และในวันที่ 3 เมษายน 2563

ดีเอ็มฯ ได้ยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งขอให้มีการบังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ เป็นคดีหมายเลขดำที่ พ.1841/2563

อย่างไรก็ตามในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 VGI ยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งขอให้เพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการดังกล่าวเป็นคดีหมายเลขดำที่ พ.2269/2563

ศาลแพ่งได้มีคำสั่งให้รวมคำร้องทั้งสองเข้าพิจารณาเป็นคดีเดียวกัน และศาลแพ่งได้มีคำสั่งให้เพิกถอนคำชี้ขาดคณะอนุญาโตตุลาการดังกล่าว
ในวันที่ 21 มีนาคม 2565

ดีเอ็มฯ ได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งของศาลแพ่งดังกล่าวต่อศาลฎีกา และล่าสุดศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาเห็นพ้องตามคำพิพากษาของศาลแพ่ง ให้เพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ

ทำให้ VGI ไม่ต้องชำระค่าเสียหายดังกล่าวให้แก่ดีเอ็มฯ ตามที่กล่าวมาข้างต้น